Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Станислава Емилова Хаджиева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 14.05.2019 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Специалност: Хигиена (обща, комунална, радиационна, на детско-юношеската възраст, трудова медицина, хранене и диететика)
Факултет: Обществено здравеопазване
Първично структурно звено:Катедра „Хигиена и епидемиология"
Кандидат:д-р Станислава Емилова Хаджиева
Тема на дисертационния труд:„Фактори формиращи нагласите за имунизиране и ваксиниране сред родители на деца до 7 годишна възраст"
Научен ръководител:  Доц. д-р Ружа Златанова Панчева-Димитрова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ: № Р-109-88 / 01.02.2019 г.
Председател: Доц. д-р Цонко Паунов Паунов, д.м.Рецензия
Външен член Проф. д-р Владимир Пилософ, д.м.н. – специалност Педиатрия, председател на Българска педиатрична асоциация, гр. София; Рецензия
Външен член Доц. д-р Кера Петрова Гроздева, д.м. – специалност Хигиена, гр. Варна;Становище
Външен членДоц. д-р Виктория Константинова Атанасова, д.м. – Катедра „Хигиена и екомедицина", Хигиена, ФЗО, МУ-Пловдив, гр. Пловдив;Становище
Външен член Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м.- специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията";Становище
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  28.05.2019 г. от 09:00 ч.
в Панорамна зала 1 на РЗИ – Варна.