Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

гл. ас. д-р Стефан Василев Кисьов, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД „ДОЦЕНТ"
                                              Дата на публикуване: 13.11.2019 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Акушерство и гинекология"
Структурно звеноФакултет „Медицина"
Първично звеноКатедра „Акушерство и гинекология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 62/ 06.08.2019 г.
Кандидат:гл. ас. д-р Стефан Василев Кисьов, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-316/ 07.10.2019 г.
ПредседателПроф. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н. – ОВО 7. Здравеопазване и спорт, МУ-ВарнаРецензия БГ
Рецензия EN
Външен членПроф. д-р Атанас Димитров Щерев, д.м. – ОВО 3. Социални, стопански и правни науки, САГБАЛ „Д-р Щерев", гр. СофияРецензия БГ
Рецензия EN
Вътрешен членПроф. д-р Боян Добрев Балев, д.м. – ОВО 7. Здравеопазване и спорт, МУ-ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Външен членПроф. д-р Славчо Томов Томов, д.м.н. – ОВО 7. Здравеопазване и спорт, МУ – ПлевенСтановище БГ
Становище EN
Вътрешен членПроф. д-р Явор Димитров Корновски, д.м.н. – ОВО 7. Здравеопазване и спорт, Филиал Шумен към МУ-ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Външен членПроф. д-р Таня Николова Тимева, д.м. – ОВО 7. Здравеопазване и спорт, Русенски университет „Ангел Кънчев", гр. РусеСтановище БГ
Становище EN
Вътрешен членДоц. д-р Елис Хюдаим Исмаил, д.м.н. – ОВО 7. Здравеопазване и спорт, Филиал Шумен към МУ-Варна Становище БГ
Становище EN
Резервни членове:
Външен членПроф. д-р Мария Любенова Малинова, д.м. – ОВО 7. Здравеопазване и спорт, МУ – Пловдив 
Вътрешен членПроф. д-р Никола Йорданов Колев, д.м.н. – ОВО 7. Здравеопазване и спорт, МУ-Варна 
Резюмета на научните трудове (БГ, EN) ​ ​
                                           Заседанието на Научното жури ще се проведе на 13 декември 2019 г. от 10.30 ч.
                                                     в Заседателна зала на  Медицински  университет – Варна. ​ ​