Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Валентин Николов Ангелов

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 29.08.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията"
ФакултетОбществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра „Социална медицина и организация на здравеопазването"
Кандидат:Валентин Николов Ангелов
Тема на дисертационния труд:„Здравно застраховане в България – развитие, нагласи, удовлетвореност и оценки" 
Научни ръководители: 
  • Доц. Искра Славчева Мирчева, д.м.
  • Доц. Антония Славчева Димова, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-485/ 20.07.2018 г.
ПредседателДоц. Искра Славчева Мирчева, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Петко Ненков Салчев, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", НЦОЗА - гр. СофияРецензия
Вътрешен членПроф. Тодорка Игнатова Костадинова, д.и. – специалност „ Организация и управление извън сферата на материалното производство ", МУ-ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Пламен Стоянов Димитров, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", НЦОЗА - гр. СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Наташка Дакева Данова, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", НЦОЗА - гр. СофияСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. Антония Славчева Димова, д.м. – специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)", МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. - специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", гр. Варна 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе 14.09.2018 г. (петък) от 14.30 ч. в Заседателна зала на МУ – Варна. ​ ​