Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Ас. Валя Иванова Димитрова, доктор

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 23.03.2018 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.4. Обществено здраве
Специалност: Управление на здравните грижи
Структурно звено Факултет „Обществено здравеопазване"
Първично звено Катедра „Здравни грижи"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 96/ 01.12.2017 г.  
Кандидат:ас. Валя Иванова Димитрова, доктор
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-50/ 19.01.2018 г.Изготвя
Председател Доц. Силвия Борисова Димитрова, д.м.Становище
Вътрешен член Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м.Рецензия
Външен член Проф. Соня Колева Тончева, д.м.Рецензия
Външен член Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, д.м.Становище
Външен член  Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, д.м.н.Становище
Външен член Проф. д-р Татяна Симеонова Иванова, д.м.Становище
Външен член Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, д.м.Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. Станислава Павлова Пенева, д.м. 
Външен членПроф. Иванка Костова Стамболова, д.м. 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 23.04.2018 г. (понеделник) от 14:00 ч. в Заседателна зала на Медицински университет – Варна. ​ ​