Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Гл. ас. д-р Вилиам Доков, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 14.06.2018 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Специалност: „Съдебна медицина"
Структурно звено Факултет „Медицина"
Първично звено Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 24/ 16.03.2018 г.  
Кандидат: Гл. ас. д-р Вилиам Доков, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-256/ 15.05.2018 г.
ПредседателДоц. д-р д-р Ирина Славчева Бурулянова-Калчева, д.м. - специалност „Съдебна медицина", МУ-ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Севдалин Славов Начев, д.м.н. – специалност „Съдебна медицина и патология", ВМА, гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Ангел Атанасов Ангелов, д.м. - специалност „Патоанатомия", гр. ВарнаСтановище
Външен член

Доц. д-р Петко Иванов Лисаев, д.м. –

специалност „Съдебна медицина", МУ-Плевен

Становище
Външен членДоц. д-р Александър Миладинов Апостолов, д.м. – специалност „Съдебна медицина", УМБАЛ „Александровска" гр. СофияСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Антон Божидаров Тончев, д.м.н. - специалност „Анатомия, хистология и цитология", МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Параскева Манчева Драганова, д.м. - специалност „Обща медицина", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Албена Георгиева Керековска, д.м. - специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-Варна 
Външен член Доц. д-р Радостина Митева Димитрова, д.м. - специалност „Съдебна медицина", Тракийски университет – Стара Загора 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 16.07.2018 г. (понеделник) от 10.00 ч. в Учебна зала на морфологичен блок в МБАЛ „Св. Марина" ЕАД, гр. Варна ​ ​