Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. д-р Зорница Иванова Златарова, д.м.н.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 21.09.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Очни болести"
Структурно звеноФакултет „Медицина"
Първично структурно звеноКатедра „Очни болести и зрителни науки"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 36/ 27.04.2018 г.  
Кандидат:доц. д-р Зорница Иванова Златарова, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-290/ 30.05.2018 г.
ПредседателПроф. д-р Христина Николова Групчева, д.м.н. - специалност „Офталмология", МУ-ВарнаРецензия
Външен членАкад. проф. д-р Петя Иванова Василева, д.м.н. - специалност „Офталмология", Специализирана очна болница „Академик Пашев", гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Ива Тодорова Петкова, д.м. - специалност „Офталмология", МУ-СофияРецензия
Вътрешен членПроф. д-р Албена Георгиева Керековска, д.м. - специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-ВарнаСтановище
Външен членДоц. д-р Марин Ангелов Атанасов, д.м. - специалност „Офталмология", МУ-ПловдивСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Яна Манолова Манолова, д.м. - специалност „Офталмология", МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Бинна Николаева Ненчева, д.м. – специалност „Офталмология", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Александра Живкова Цукева-Сантева, д.м. – специалност „Неврология", МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Руска Вълчева Христова, д.м.н. – специалност „Офталмология", УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ", гр. София 
Резюмета на научните трудове ​ ​
 Научното жури ще се проведе на 22.10.2018 г. от 09.00 ч. в зала 214, ет.2 на Очна болница - СБОБАЛ - Варна. ​