Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Здравно осигуряване

ВАЖНО ЗА ПЪРВОКУРСНИЦИТЕ В МУ-ВАРНА!!!​


ОСИГУРЕНИ ЛИЦА, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

за студенти и докторанти, обучаващи се в Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна

І. Български студенти и докторанти

1. Студентите – редовно обучение  във висши училища до навършване на 26-годишна възраст и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка.

2. Българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на Република България.

ІІ. Чуждестранни студенти

1. Категория “чуждестранни студенти, записани за обучение по двустранни спогодби или актове на Министерския съвет” да подават декларации за здравно осигуряване по утвърден образец на НАП, при записване за всяка учебна година в съответните Деканати.

2. Категория “чуждестранни студенти, които са от държави-членки на  ЕС” да бъдат записвани за новоприети студенти в Медицински университет – Варна само след представяне на копие /с превод на български език/ от документ за здравно осигуряване в своята страна, а ако нямат такъв – документ за лична медицинска застраховка, направена в Р. България за периода на обучение.

3. Категория “чуждестранни студенти, които не са от държави-членки на ЕС” да бъдат записвани за новоприети студенти в Медицински университет – Варна само след представяне на копие от документ за лична медицинска застраховка, направена в Р. България за периода на обучение.


При записване в по-горен курс, студентите попълват НОВА декларация за здравно осигуряване (част от комплекта с документи за записване, който се закупува от книжарницата на МУ-Варна). Такава се попълва и при промяна на декларираните в нея обстоятелства (започване или прекратяване на трудова дейност, получаване на наследствена пенсия и др) - независимо по време на учебната година или в неучебно време. 

Студенти, редовна форма на обучение, навършили 26 г. възраст, както и студенти, задочна форма на обучение, не се осигуряват от републиканския бюджет.


 Декларация​ - изтегли​