Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Здравно осигуряване

ВАЖНО ЗА ПЪРВОКУРСНИЦИТЕ В МУ-ВАРНА!!!​


ОСИГУРЕНИ ЛИЦА, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

за студенти и докторанти, обучаващи се в Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна

І. Български студенти и докторанти

1. Студентите – редовно обучение  във висши училища до навършване на 26-годишна възраст, и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка.

2. Българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на Република България.

При записване в първи курс – студентите попълват и подават декларация за здравно осигуряване в съответните Деканати.

При записване във втори и по-горен курс – студентите попълват и подават декларация за здравно осигуряване чрез личния си профил в webstudent.

При промяна на декларираните в обстоятелства (започване или прекратяване на трудова дейност, получаване на наследствена пенсия и др.) – задължително се  изтегля, попълва и подава нова декларация (на място, вижте контактите), независимо дали промяната е настъпила по време на учебната година или в неучебно време. 

ІІ. Чуждестранни студенти

1. Категория “чуждестранни студенти, записани за обучение по двустранни спогодби или актове на Министерския съвет” да подават декларации за здравно осигуряване по утвърден образец на НАП, при записване за всяка учебна година в съответните Деканати.

2. Категория “чуждестранни студенти, които са от държави-членки на  ЕС” да бъдат записвани за новоприети студенти в Медицински университет – Варна само след представяне на копие /с превод на български език/ от документ за здравно осигуряване в своята страна, а ако нямат такъв – документ за лична медицинска застраховка, направена в Р. България за периода на обучение.

3. Категория “чуждестранни студенти, които не са от държави-членки на ЕС” да бъдат записвани за новоприети студенти в Медицински университет – Варна само след представяне на копие от документ за лична медицинска застраховка, направена в Р. България за периода на обучение.

​Студенти в редовна форма на обучение, които са навършили 26 годишна възраст, както и студенти и докторанти в задочна форма на обучение, не се осигуряват за сметка на републиканския бюджет (чрез МУ-Варна).

​Декларация за здравно осигуряване – изтеглете от тук.  ​