Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Такси за учебната 2021/2022 год.

 

Такси за кандидатстване:

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ:

70 лв за един изпит и по 50 лв за всеки следващ изпит (пример: ако кандидатът има желание да се яви на един изпит заплаща сумата от 70 лв, на два изпита – 120 лв, на три изпита – 170 лв и т.н.).

ВАЖНО!!! Таксите за явяване на изпити се заплащат и от кандидат-студентите, явили се на предварителната изпитна сесия и желаещи да се явят изпит/и и на редовната такава.

ВАЖНО!!! Ако кандидат-студентът е доволен от оценките си от предварителните изпити и не желае да се явява на редовните изпити, подава само документи за кандидатстване от тук, но не заплаща никакви такси.

ТАКСА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ БЕЗ ПРИЕМЕН ИЗПИТ (само за специалностите „Медицински оптик", „Здравен менидж­мънт", ОКС „бакалавър", „Логопедия" и „Биомедицинска техника и технологии") по 50 лв. за всяка избрана специалност.

ВАЖНО!!!

От такса за участие в кандидатстудентски изпит и/или такса за кандидатстване в специалности без приемен изпит се освобождават кръглите сираци, лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалидите и военнопострадалите, както и лицата, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция. Кандидатите, отговарящи на тези условия, прикачват в регистрационната форма и документи, удостоверяващи тези обстоятелства. Полусираците, които не са навършили 25-годишна възраст към датата на подаване на документите, заплащат 50% от таксите и прикачват в регистрационната форма сканирани оригинали на акт за раждане и смъртен акт или удостоверение за наследници.

Внесени такси за участие в изпит и/или за кандидатстване в специалности без изпит не се възстановяват.       

Документи за кандидатстване за учебната 2021/2022 година ще се приемат само онлайн – от тук. За да подадете успешно своите документи е необходимо да заплатите дължимите такси по един от следните начини: 


1. Превод по банковата сметка на МУ-Варна в:
                Банка ДСК ЕАД, Клон Варна,    
                BIC: STSABGSF  
                IBAN: BG24STSA93003100040700 

Задължително условие е таксите да бъдат преведени от името на кандидат-студента и/или в платежното нареждане да фигурират трите му имена и ЕГН. Можете да заплатите всички кандидатстудентски такси в едно платежно нареждане. По този начин ще бъдете таксувани с банкова преводна такса само веднъж.

Основания за плащане: 

  1. Такса за изпит/и по ...... (напр.: биология, химия, моделиране и др.).

или

    2. Такса за кандидатстване в специалности без приемен изпит. 
 

2. Извършване на онлайн превод чрез ePAY.bg или генериране на уникален цифров код за плащане на място в офис на Easy Pay – за повече информация е необходимо да следвате инструкциите в системата за онлайн регистрация от тук

________________________________________________________________

Такси за обучение:

Вижте таксите за обучение, субсидирано от държавата за учебната 2021/2022 г. тук

Вижте таксите за обучение за учебната 2020/2021 г. тук.​