Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Такси за учебната 2021/2022 год.

 

Такси за кандидатстване:

Уважаеми кандидат-студенти, очаквайте обявяването на таксите за участие в предварителните изпити по биология и химия през месец март 2021 г.

ВАЖНО!!!: От такса за участие в кандидатстудентски изпит и/или такса за кандидатстване в специалности без приемен изпит се освобождават кръглите сираци, лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалидите и военнопострадалите, както и лицата, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция. Кандидатите, отговарящи на тези условия, прикачват в регистрационната форма и документи, удостоверяващи тези обстоятелства. Полусираците, които не са навършили 25-годишна възраст към датата на подаване на документите, заплащат 50% от таксите и прикачват в регистрационната форма сканирани оригинали на акт за раждане и смъртен акт или удостоверение за наследници.

 

Внесени такси за участие в изпит не се възстановяват.


Преди да подадете своите документи е необходимо да заплатите кандидатстудентските такси, по един от следните начини:

1. Превод по банковата сметка на МУ-Варна в:
                Банка ДСК ЕАД, Клон Варна,    
                BIC: STSABGSF  
                IBAN: BG24STSA93003100040700 

 

2. ePAY.bg или Easy Pay – за повече информация е необходимо да следвате инструкциите в системата за онлайн регистрация. 

________________________________________________________________

Такси за обучение:

Очаквайте обявяването на таксите за обучение за учебната 2021/2022 г. в края на месец май 2021 г.

Вижте таксите за обучение за учебната 2020/2021 г. тук.