Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Такси за учебната 2023/2024 год.

Такси за кандидатстване:

ТАКСА ЗА ПРИЕМНИ ИЗПИТИ: 70 лв (такса за явяване на изпит-есе за специалността “Управление на здравните грижи“, ОКС „магистър“). 

ТАКСА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ БЕЗ ПРИЕМЕН ИЗПИТ (за специалностите „Здравен мениджмънт“, „Здравен менидж­мънт и медико-социални грижи“, „Фармацевтичен мениджмънт и грижи“, „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“, „Опазване и контрол на общественото здраве“, „Оптометрист“, „Клинична логопедия“, „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи“, “Електронни и информационни технологии в здравеопазването“, „Козметология“ и „Трансфер на технологии и иновации във фармацията“, ОКС „магистър“) – 50 лв. Кандидат-студентът може да избере повече от една специалност, в случай, че отговаря на условията за кандидатстване за тях.

От такса за участие в кандидатстудентски изпит и/или такса за кандидатстване в специалности без приемен изпит се освобождават кръглите сираци, лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалидите и военнопострадалите, както и лицата, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция. Кандидатите, отговарящи на тези условия, прикачват в регистрационната форма и документи, удостоверяващи тези обстоятелства. Полусираците, които не са навършили 25-годишна възраст към датата на подаване на документите, заплащат 50% от таксите и прикачват в регистрационната форма сканирани оригинали на удостоверение за раждане и смъртен акт или удостоверение за наследници. Вижте тук информация за размера на таксите за кандидатстудентските подготвителни курсове, както и категориите кандидат-студенти, които заплащат 50% от определената такса за участие.

Внесени такси за участие в изпит и/или за кандидатстване в специалности без изпит не се възстановяват.       

Документи за кандидатстване за учебната 2023/2024 година ще се приемат само онлайн – от тук. За да подадете успешно своите документи е необходимо да заплатите дължимите такси по един от следните начини:

1. Превод по банковата сметка на МУ-Варна в:
                Банка ДСК ЕАД, Клон Варна,    
                BIC: STSABGSF  
                IBAN: BG24STSA93003100040700 

Задължително условие е таксите да бъдат преведени от името на кандидат-студента и/или в платежното нареждане да фигурират трите му имена и ЕГН. Можете да заплатите всички кандидатстудентски такси в едно платежно нареждане. По този начин ще бъдете таксувани с банкова преводна такса само веднъж.

Основания за плащане: 
1. Такса за изпит-есе.
или
2. Такса за кандидатстване в специалности без приемен изпит. ​

2. Извършване на онлайн превод чрез ePAY.bg или генериране на уникален цифров код за плащане на място в офис на Easy Pay – за повече информация е необходимо да следвате инструкциите в системата за онлайн регистрация от тук.

________________________________________________________________

Такси за обучение:

Годишни такси за обучение за учебната 2023/2024 год.​