Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Такси за учебната 2024/2025 г.

Такси за кандидатстване:

 Приемни изпити: 90 лв за един изпит и по 60 лв за всеки следващ изпит (пример: ако кандидатът има желание да се яви на един предварителен изпит заплаща сумата от 90 лв, на два предварителни изпита – 150 лв, на три предварителни изпита – 210 лв).

​От такса за участие в кандидатстудентски изпит и/или такса за кандидатстване в специалности без приемен изпит се освобождават кръглите сираци, лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалидите и военнопострадалите, както и лицата, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция. Кандидатите, отговарящи на тези условия, прикачват в регистрационната форма и документи, удостоверяващи тези обстоятелства. Полусираците, които не са навършили 25-годишна възраст към датата на подаване на документите, заплащат 50% от таксите и прикачват в регистрационната форма сканирани оригинали на удостоверение за раждане и смъртен акт или удостоверение за наследници. Вижте тук информация за размера на таксите за кандидатстудентските подготвителни курсове, както и категориите кандидат-студенти, които заплащат 50% от определената такса за участие.

Внесени такси за участие в изпит и/или за кандидатстване в специалности без изпит не се възстановяват.       

Документи за кандидатстване за учебната 2024/2025 година ще се приемат само онлайн – от тук. За да подадете успешно своите документи е необходимо да заплатите дължимите такси по един от следните начини:

1. Превод по банковата сметка на МУ-Варна в:
                Банка ДСК ЕАД, Клон Варна,    
                BIC: STSABGSF  
                IBAN: BG24STSA93003100040700 

Задължително условие е таксите да бъдат преведени от името на кандидат-студента и/или в платежното нареждане да фигурират трите му имена и ЕГН. Можете да заплатите всички кандидатстудентски такси в едно платежно нареждане. По този начин ще бъдете таксувани с банкова преводна такса само веднъж.

Основания за плащане: 
1.        Такса за изпит/и по ...... (напр.: биология, химия, моделиране и др.).
или
2.        Такса за кандидатстване в специалности без приемен изпит. 

2. Извършване на онлайн превод чрез ePAY.bg или генериране на уникален цифров код за плащане на място в офис на Easy Pay – за повече информация е необходимо да следвате инструкциите в системата за онлайн регистрация от тук.

________________________________________________________________

Такси за обучение:

Уважаеми кандидат-студенти, очаквайте обявяването на таксите за обучение за учебната 2024/2025 г. в края на месец май 2024 г.
Годишни такси за обучение за учебната 2023/2024 г.​