Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Георги Ганчев Хубчев

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 17.01.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Акушерство и гинекология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Акушерство и гинекология"
Кандидат:Д-р Георги Ганчев Хубчев
Тема на дисертационния труд:„Съвременно оперативно лечение на стрес иконтиненцията при жените"
Научен ръководител: Доц. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н.
Научен консултант:Чл.-кор. проф. д-р Григор Ангелов Горчев, д.м.н. 
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-10/ 09.01.2018  г.
ПредседателПроф. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н.   – специалност „Акушерство и гинекология", МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Асен Иванов Николов, д.м.– специалност „Акушерство и гинекология", МУ-СофияРецензия
Вътрешен членПроф. д-р Явор Димитров Корновски, д.м.н. – специалност „Акушерство и гинекология", Катедра „Здравни грижи", Филиал - Шумен, МУ-ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Атанас Димитров Щерев, д.м. – специалност „Акушерство и гинекология", Медицински комплекс „Д-р Щерев" – СофияСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Чавдар Атанасов Цветков, д.м. – специалност „Акушерство и гинекология", -  Катедра „Здравни грижи" към МУ-ПлевенСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Стефан Иванов Иванов, д.м.н. – специалност „Акушерство и гинекология", МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Таня Николова Тимева, д.м. – специалност „ Акушерство и гинекология", Медицински комплекс „Д-р Щерев" – гр. София 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 01.02.2018 г. (четвъртък) от 11.00 ч. в I–ва аудитория на Медицински университет - Варна.  ​ ​