Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Приключили проекти

Фонд научни изследвания 


​Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологииПрограма Хоризонт 2020


Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 

Програма „Здраве" към Европейската Комисия


Опе​ративна програма "Развитие на човешките ресурси"


Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"


Оперативна програма "Регионално развитие"


Седма Рамкова Програма

Програма "Учене през целия живот"


Международен фонд "Козлодуй"

  ​Агенция на ООН: УНИЦЕФ                                                                                                                
Фонд "Култура" към Община Варна