Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

Архивирани

  • ОТМЕНЕН ПРИЕМ ПО ЧЛ.20 И ЧЛ.20а НА НАРЕДБА  34/2006Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - виж тук
  • ​НА ВНИМАНИЕТО НА СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ - СТИПЕНДИИ

Български лекарски съюз обявява конкурс за стипендианти по програма за подпомагане на докторанти и специализанти. Целите, поставени за 2014г. са подпомагането на минимум 30 лекари с 400 лв. брутна месечна сума в продължение на 1 (една) година.

  • НА ВНИМАНИЕТО НА СТРАНИТЕ ПО ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЛЕКАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ" - тук
  • НА ВНИМАНИЕТО НА СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ!

Проект „Нови възможности за лекарите в България", за финансиране на лекари – специализанти по медицина и лекари – специализанти по дентална медицина. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

При кандидатстване лекарите-специализанти не е нужно да представят трудов договор.

Повече информация за кампанията можете да намерите на сайта на Министерството на здравеопазването на адрес:

http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=468&categoryid=4662&articleid=3652

  • НА ВНИМАНИЕТО НА СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ - СТИПЕНДИИ

Центърът за защита на правата в здравеопазването учредява годишни стипендии „Теодора Захариева" за лекари – специализанти. Отпускат се десет стипендии в размер на 300 лв.месечно. Стипендиите се получават в продължение на дванадесет месеца.

Цялата информация за инициативата може да получите на www.czpz.org, в подменю Стипендии.