Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Цветелина Христова Търпоманова, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
 Дата на публикуване: 05.02.2018 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Специалност:„Социална медицина и здравен мениджмънт"
Структурно звено Медицински колеж - Варна
Първично структурно звено УС „Инспектор по обществено здраве"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 77/ 26.09.2017 г.  
Кандидат:д-р Цветелина Христова Търпоманова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-393/15.11.2017 г.
ПредседателПроф. д-р Димитричка Дучева Близнакова, д.м. - специалност „Педиатрия", Медицински колеж – Варна Становище
Вътрешен членПроф. д-р Албена Георгиева Керековска, д.м. - специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт", Медицински университет - Варна Рецензия
Вътрешен членДоц. д-р Клара Георгиева Докова, д.м. - специалност „Социална медицина, медицинска статистика и здравен мениджмънт", Медицински университет - Варна Рецензия
Вътрешен членПроф. д-р Стоянка Цвяткова Желева- Попова, д.м. - специалност „Социална медицина", Медицински университет – Варна Становище
Външен член Доц. д-р Жана Христова Големанова, д.м. - специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването, информатика и мениджмънт", Главен информационно- изчислителен център при МЗ, НЦОЗА- София Становище
Външен членДоц. д-р Петър Александров Цонов, д.м. - специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването", Главен информационно- изчислителен център при МЗ, НЦОЗА- София Становище
Външен членДоц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м.- специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването",Сдружение „Обществено здравеопазване – 99" Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Наталия Василева Ушева, д.м. – специалност „Социална медицина, медицинска статистика и здравен мениджмънт", Медицински университет – Варна 
Външен членДоц. д-р Боряна Миткова Парашкевова – Симеонова, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването", Тракийски университет – Стара Загора, Медицински факултет 
Резюмета на научните трудове
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 07.03.2018 г. от 11:00 ч. в зала 112
на Медицински колеж – Варна.