Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​​​​

Филиал Шумен

Филиал Шумен към Медицински университет – Варна е разкрит  с решение на Народното събрание от 21 юли 2015г. Във Филиала се осъществява обучение по специалности от регулираните професии „Медицинска сестра" и „Акушерка" с образователно-квалификационна степен  „бакалавър". Обучението се провежда в редовна форма с продължителност четири години, като последната  е преддипломен стаж. По – голямата част от преподаването (над 80%) се осъществява от хабилитирани преподаватели с признат авторитет у нас и в чужбина. Специалностите са акредитирани с висока оценка за срок от 5 години. Ежегодно се увеличава приемът на студенти и общият им брой е около 200 души.

Филиал Шумен разполага със съвременна материална база с обща площ от 2630 кв.м. Оборудвани са 5 модерни учебни зали за лекционно обучение и 10 лаборатории по здравни грижи за практически упражнения, разположени на четири етажа, които напълно отговарят на съвременните изисквания. Залите са оборудвани със система за видео – конферентна връзка за целите на теоретичната подготовка на студентите, която създава възможност за връзка с всички точки и структури на МУ Варна в реално време. Всички лаборатории разполагат с необходимия инструментариум, макети и мулажи за усвояване на специфични сестрински  и акушерски умения в обстановка, близка до реалната. За нуждите на студентите и преподавателите са осигурени 44 компютъра. За обучението на студентите от Филиал Шумен е осигурен достъп и за използването на платформа Blackboard, собственост на МУ Варна,  където студентите могат да ползват лекции на преподавателите по различни дисциплини, както и да провеждат обучение, дискусии, семинари в дистанцирана среда.

Придобиването на общи и специализирани клинични  знания  и изграждането на практически умения се реализира в акредитирани лечебни заведения  за болнична и извънболнична  медицинска помощ в град Шумен и университетските клиники във Варна. Клиничната учебна практика, преддипломният стаж  и учебно – практически занятия се провеждат в 22 учебно-практически бази. Основните лечебни заведения – МБАЛ Шумен-АД, КОЦ и СБАЛК –  се намират в непосредствена близост до академичната структура.

Във Филиал Шумен е изградена библиотека с библиотечен фонд, наброяващ  близо 3000 библиотечни единици специализирана медицинска литература и научни издания.Обособени са и 6 електронни читателски места с достъп до бази данни и централната библиотека на МУ Варна.
​​
За студентите в сградата са обособени  фитнес център и студентски клуб като зони за релакс и общуване.
В МУ Варна е изградена широка мрежа от партньорски университети, за да може всяка година дипломантите  от специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" да имат възможност да осъществят мобилност по програма „Еразъм +" в рамките на преддипломния стаж. Класираните студенти по утвърдена в МУ Варна процедура обменят добри практики в лечебни заведения в градовете Одрин, Кастамону, Измир в Република Турция и Битола в Република Северна Македония, Норвегия, Уелс, Испания и др.Студенти от Филиал Шумен ежегодно се включват в конкурсните процедури и провеждат стажове в чужбина.

Студентите от Филиала имат възможност за настаняване в студентски общежития, без ограничения на местата, както и да ползват общински спортни съоръжения – зали и игрища.

Информация за студенти
Зам. д​иректор филиал​​

Проф. Соня Колева Тончева, д.оз.н.​

​​E-mail: sonya.toncheva@mu-varna.bg