Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Органи на управление

1. Ръководител катедра – проф. Искра Мирчева, д.м.

2. Катедрен съвет – включва целия академичен състав на катедрата

3. Ръководител на учебен сектор (УС) по етика и право – проф. Мария Вълканова, д.п.

4. Отговорник по качество – Ас. Мартин Огнянов Мирчев

5. Административен асистент – гл.ас. Виржиния Атанасова

6. Организатор на учебната дейност – г-жа Илка Лефтерова