Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Прием на чуждестранни докторанти

Приемът в редовна и задочна докторантура за български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария се извършва с конкурс. Конкурсът включва изпит по специалността и по чужд език (за повече информация вижте тук ).

Приемът в самостоятелна форма на обучение за български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария се извършва през цялата учебна година. Приемът в самостоятелна форма на обучение на докторанти, разработили основната част на дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор", се извършва без конкурс или изпит, , но на собствени разноски(платено обучение) (за повече информация вижте тук).

Лица, завършили чуждестранни висши училища, могат да кандидатстват за докторанти, след като придобитото висше образование им бъде признато по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

Лица, които не са български граждани и не са граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, могат да кандидатстват и да се обучават в редовна или задочна докторантура:

 • в изпълнение на междуправителствените спогодби за образователен, културен и научен обмен;
 • съгласно актове на Министерския съвет;
 • при условията на чл. 95, ал. 8 от ЗВО.

Право на признаване на придобито висше образование и на завършени периоди на обучение в чуждестранни ВУ имат български граждани, чужденци и лица със статут на бежанци, които са се обучавали във ВУ, създадени и функциониращи по законоустановения ред в страната, в която е придобито висшето образование, или са завършили периодите на обучение.

Висше образование, придобито в чуждестранно ВУ, се удостоверява с диплома или с друг аналогичен документ, издаден от образователна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование на съответната държава.

Лицата, желаещи признаване на висше образование, подават писмено заявление, към което представят следните документи:

 1. оригинал и копие на дипломата за висше образование или на друг аналогичен документ, издаден от образователна институция;
 2. оригинал и копие на приложението към дипломата, както и оригинал и копие на европейско дипломно приложение, ако притежават такова;
 3. копие на документ за самоличност и документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако е налице такава;
 4. Подаването на документите по ал. 2 се осъществява лично от заявителя или чрез упълномощено от него лице във висше училище.

Процедурата по признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, се организира от отдел „Учебна дейност"  на МУ-Варна.

При кандидатстване за обучение в докторантура, завършилите чуждестранни висши училища, български и чужди граждани подават следните документи:

При кандидатстване за обучение в докторантура, завършилите чуждестранни ВУ български и чужди граждани подават следните документи:

 1.  заявление до Ректора;
 2. автобиография с подпис на кандидата;
 3. ако кандидатът е получил ОКС „магистър" в чужбина, може да кандидатства, след като тя бъде призната по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища. В случая кандидатът представя призната диплома за ОКС „магистър" по реда на посочената наредба или представя преведено и легализирано копие от дипломата и удостоверение от МОН за признаването й;
 4. удостоверение за признаване на професионалната квалификация по регулирана медицинска професия – за завършилите ОКС „магистър" в областта на регулираните медицински професии;
 5. проект на дисертационния труд на езика, на който ще се провежда обучението му (български или английски) – за докторантура в самостоятелна форма на обучение;
 6. документ за платена такса за обучение, съгласно раздел „Такси"  или копие от трудов договор с МУ – Варна (ако има такъв);
 7. един брой снимка – паспортен формат;
 8. декларация за достоверност на представените документи;
 9. медицинско свидетелство, издадено не по-рано от един месец преди датата на подаване на документите;
 10. копие от страницата на задграничния паспорт с имената, датата и мястото на раждане или копие на личната карта за граждани на държави – членки на Европейския съюз;
 11. кандидатът може да представи и други документи, удостоверяващи интереси и постижения в областта на докторската програма – списък с публикации, документ за придобита специалност, участие в научноизследователски проекти, рационализации, патенти, допълнителни квалификации и други.

Срокът за подаване на документи за редовнa и задочнa форма на обучение е два месеца от датата на публикуване на обявата в Държавен вестник, а за самостоятелна форма на обучение при самото кандидатстване.

За всеки зачислен към МУ-Варна докторант се изготвя „Досие на докторанта", в което се съхраняват документите, свързани с неговото кандидатстване, прием, обучение, атестиране, отчисляване и защита, както и предвидените в учебния план дейности. Досието се съхранява в обучаващото първично звено, а копие се поддържа в отдел „Докторантско училище".


БАНКА ДСК ЕАД
BIC: STSABGSF
IBAN: BG24STSA93003100040700

__________________________________________________________ 

За повече въпроси свързани с докторантурата, можете да се свържете с отдел „Докторантско училище", стая 318; тел. 052/ 677-056 и 052/ 677-083, e-mail: doktorantite.muvarna@gmail.com, doktorantite@abv.bg.