Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Информация и документи за кандидатстване


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАУЧНА РАЗРАБОТКА ИЛИ ПРОЕКТ С УЧАСТИЕТО НА ХОРА ЗА ЕКСПЕРТНА ЕТИЧНА ОЦЕНКА


1. Заявление за получаване на етична експертна оценка, подписано от всички членове на изследователския екип  (образец);

2. Структура на план-проект на научното изследване  (образец);

3. Експертно становище за научната значимост на предлаганата разработка (по желание);

4. Инструменти на изследването (анкетна карта, въпросник, клинична карта на участника в проучването и др.); !!! ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН АНКЕТИ !!!;

5. Документ за застраховка на пациента и изследователите (при необходимост);

6. Формуляр за участника в проучването, съдържащ  писмена информация за същността, рисковете и очакваните ползи от изследването.

7. Формa за писмено информирано съгласие на участниците в проучването;

8. Автобиографии на изследователския екип;

9. Писменни разрешения за провеждане на проучването и достъп до информация от директорите на предвижданите за включване в проучването центрове (примерен образец, в случай, че съответния център няма такъв);

10.  Декларация за вярност (образец).

11. Известие за обработка на личните данни на изследваните лица (образец).


На 28.10.2021 г. /четвъртък/ от 14.30 ч. ще се проведе заседание на Комисията по етика на научните изследвания.


*Забележка

1. На заседания на Комисията се внасят за разглеждане проучвания в пълен обем документи, постъпили до 10 дни преди заседанието на Комисията. 

2. Всички документи трябва да бъдат попълнени електронно.

3. Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка в страната и предвид увеличаването на броя на установените случаи на заразени с коронавирус (COVID-19), документи за Комисията по етика на научните изследвания ще се приемат изпратени в електронен (word) формат, за предварителен преглед, на имейл: keni@mu-varna.bg, и след проверка, депозирани и на хартиен носител в сектор „Деловодство" на МУ – Варна.

                                                                         

Други образци на документи, свързани с дейността на КЕНИ:
1. Уведомление за стартиране на, одобрено от КЕНИ, научно изследване (образец)

2. Бланка за междинен отчет (образец)

3. Уведомление за промени по, одобрено от КЕНИ, научно изследване (образец)

4. Бланка за финален отчет (образец)