Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Информация и документи за кандидатстване


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАУЧНА РАЗРАБОТКА ИЛИ ПРОЕКТ С УЧАСТИЕТО НА ХОРА ЗА ЕКСПЕРТНА ЕТИЧНА ОЦЕНКА


1. Заявление за получаване на етична експертна оценка, подписано от всички членове на изследователския екип  (образец);

2. Структура на план-проект на научното изследване  (образец);

3. Експертно становище за научната значимост на предлаганата разработка (по желание);

4. Инструменти на изследването (анкетна карта, въпросник, клинична карта на участника в проучването и др.);

5. Документ за застраховка на пациента и изследователите (при необходимост);

6. Формуляр за участника в проучването, съдържащ  писмена информация за същността, рисковете и очакваните ползи от изследването.

7. Формa за писмено информирано съгласие на участниците в проучването;

8. Автобиография на главния изследовател;

9. Писменни разрешения за провеждане на проучването и достъп до информация от директорите на предвижданите за включване в проучването центрове (примерен образец, в случай, че съответния център няма такъв);

10.  Декларация за вярност (образец).

11. Известие за личните данни на изследваните лица (образец).

На 26.11.2020 г. /четвъртък/ от 14.30 ч. ще се проведе заседание на Комисията по етика на научните изследвания.

*Забележка

1. На заседания на Комисията се внасят за разглеждане проучвания в пълен обем документи, постъпили до 10 дни преди заседанието на Комисията. 
 
2. Всички документи трябва да бъдат попълнени електронно, представени на хартиен носител в отдел "Административен" на Научноизследователския институт към МУ -Варна (стая 212) и изпратени в електронен вариант на имейл: keni@mu-varna.bg                                                                             

Други образци на документи, свързани с дейността на КЕНИ:
1. Уведомление за стартиране на, одобрено от КЕНИ, научно изследване (образец)

2. Бланка за междинен отчет (образец)

3. Уведомление за промени по, одобрено от КЕНИ, научно изследване (образец)

4. Бланка за финален отчет (образец)