Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Информация и документи за кандидатстване


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАУЧНА РАЗРАБОТКА ИЛИ ПРОЕКТ С УЧАСТИЕТО НА ХОРА ЗА ЕКСПЕРТНА ЕТИЧНА ОЦЕНКА


Заявление за получаване на етична експертна оценка, подписано от всички членове на изследователския екип (изтегли образец нов от 31.03.2022 г.)

Приложения към заявление за получаване на начална етична оценка:

1.Автобиографии на главния изследовател и на всички членове на изследователския екип, съдържаща данни за квалификация, публикации, участия в други проекти и др.;

2.Инструменти на изследването (прилагат се анкетна карта, въпросник, клинична карта на участника в проучването и др., касаещи проспективните проучвания);

3.Експертно становище за научната значимост на предлаганата разработка (ако има такова);

4.Писменни разрешения за провеждане на проучването и достъп до информация от директорите на предвижданите за включване в проучването центрове, както и от преките ръководители на звената (изтегли примерен образец, в случай, че съответния център няма такъв);

5.Формуляр с писмена информация за участника в проучването за същността, целите, очакваните рискове и ползи от изследването (за проспективните проучвания); Изтегли  Насоки при изготвяне на формуляра с информация за участника

6. Декларация за информирано съгласие за участие в проучването:

7.Известие за обработка на личните данни на изследваните лица (изтегли образец, в сила от 23.10.2023)

8.Документ за застраховка на пациентите/доброволците и изследователите (ако има такъв);

9.Декларация за вярност (изтегли образец).

 Изтегли  Изисквания към изследователите при провеждане на онлайн анкети (допълнителна информация по т.5 и 6 от изброените документи).

 ​

На 04.07.2024 г. /четвъртък/ от 14:30 ч. ще се проведе заседание на Комисията по етика на научните изследвания.​​


*Забележка


1. На заседания на Комисията се внасят за разглеждане проучвания в пълен обем документи, постъпили до 10 дни преди заседанието на Комисията. 

2. Всички документи трябва да бъдат попълнени електронно.

3.Документи за Комисията по етика на научните изследвания се приемат изпратени в електронен (word) формат, за предварителен преглед, на имейл: keni@mu-varna.bg, и след проверка, депозирани и на хартиен носител в стая 212, сграда Ректорат.

                                                                        

Други образци на документи, свързани с дейността на КЕНИ:
1. Уведомление за стартиране на, одобрено от КЕНИ, научно изследване (образец)

2. Бланка за междинен отчет (образец)

3. Уведомление за промени по, одобрено от КЕНИ, научно изследване (образец)

4. Бланка за финален отчет (образец)