Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ас. Анна Петрова Георгиева, доктор

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 30.04.2018 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.4. Обществено здраве
Специалност: Управление на здравните грижи
Структурно звено Факултет „Обществено здравеопазване"
Първично звено Катедра „Здравни грижи", УС „Медицинска сестра"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 96/ 01.12.2017 г.  
Кандидат:ас. Анна Петрова Георгиева, доктор
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-49/ 19.01.2018 г.Изготвя
Председател Доц. Силвия Борисова Димитрова, д.м. - специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, д.м. - специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт", МУ-СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Елена Младенова Шипковенска, д.м.н. - специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ- София Рецензия
Вътрешен членПроф. д-р Албена Георгиева Керековска, д.м. - специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен член Доц. д-р Клара Георгиева Докова, д.м. - специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Татяна Симеонова Иванова, д.м.- специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", гр. СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. - специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", гр. ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. Соня Колева Тончева, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-Варна  
Външен членПроф. д-р Юлияна Крумова Маринова, д.м. - специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Тракийски университет, гр. Стара Загора 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 29.05.2018 (вторник) от 14.30 ч. в Заседателна зала на Медицински университет – Варна ​ ​