Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ас. Анна Петрова Георгиева, доктор

ЗАЕМАНЕ НА АД „ДОЦЕНТ" ​ ​
Дата на публикуване: 24.09.2019 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.4. Обществено здраве
Специалност:„Управление на здравните грижи"
Структурно звеноФакултет „Обществено здравеопазване"
Първично звеноКатедра „Здравни грижи"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 43/ 31.05.2019 г.
Кандидат:ас. Анна Петрова Георгиева, доктор
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-235/ 26.07.2019 г.Изготвя
ПредседателПроф. Соня Колева Тончева, д.оз.н. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", ОВО 7. Здравеопазване и спорт, Филиал Шумен, МУ-ВарнаСтановище БГ
Становище EN

Външен членПроф. д-р Елена Младенова Шипковенска, д.м.н, – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", ОВО 7. Здравеопазване и спорт, МУ-СофияРецензия БГ
Рецензия EN

Външен членДоц. д-р Гена Георгиева Пенкова – Грънчарова, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопадването и фармацията", ОВО 7. Здравеопазване и спорт, МУ - ПлевенРецензия БГ
Рецензия EN

Външен членПроф. д-р Юлияна Крумова Маринова, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", ОВО 7. Здравеопазване и спорт, Тракийски университет,  Стара ЗагораСтановище БГ
Становище EN
Външен членПроф. Иванка Костова Стамболова, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", ОВО 7. Здравеопазване и спорт, МУ - СофияСтановище БГ
Становище EN
Външен членДоц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", ОВО 7. Здравеопазване и спорт, гр. ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Вътрешен членПроф. д-р Стоянка Цвяткова Желева-Попова, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", ОВО 7. Здравеопазване и спорт, ФОЗСтановище БГ
Становище EN
Резервни членове:
Външен членПроф. Иваничка Атанасова Сербезова, д.м. – специалност „Методика на обучението по здравни грижи", ОВО 7. Здравеопазване и спорт, Русенски университет „Ангел Кънчев" 
Вътрешен членДоц. д-р Десислава Иванова Ванкова, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", ОВО 7. Здравеопазване и спорт, ФОЗ 
Резюмета на научните трудове БГ, EN
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 24.10.2019 г. от 15.00 ч. в Заседателна зала на МУ - Варна. ​ ​