Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

гл. ас. д-р Марияна Михайлова Кръстева-Русева, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 30.04.2019 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Физикална и рехабилитационна медицина"
Структурно звеноФакултет „Обществено здравеопазване"
Първично звеноКатедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания", УС „Морелечение, физиотерапия и рехабилитация"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 12/ 08.02.2019 г.
Кандидат:гл. ас. д-р Марияна Михайлова Кръстева-Русева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-141/ 08.04.2019 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р. Илия Тодоров Тодоров, д.м. –
специалност „Физиотерапия, курортология и рехабилитация", МУ-Варна
Становище BG
Становище EN
Външен членПроф. д-р Елена Милкова Илиева, д.м. – специалност „Физиотерапия, курортология и рехабилитация", УМБАЛ „Свети Георги", гр. ПловдивРецензия BG
Рецензия EN
Вътрешен членПроф. д-р Валентина Христова Маджова, д.м. – специалност „Нефрология", МУ-ВарнаРецензия BG
Рецензия EN
Външен членДоц. д-р Антоанета Стефанова Грозева, д.м. – специалност „Физиотерапия, курортология и рехабилитация", ФОЗЗГ „Проф. д-р Асен Златаров" , гр. БургасСтановище BG
Становище EN
Външен член

Доц. д-р Иван Йорданов Шейтанов, д.м. – специалност „Ревматология", МБАЛ ,,Св. Иван Рилски" ЕАД,

гр. София

Становище BG
Становище EN
Вътрешен членПроф. д-р Веселинка Димитрова Несторова, д.м – специалност „Професионални болести", МУ-ВарнаСтановище BG
Становище EN
Вътрешен членДоц. д-р Калин Колев Михов, д.м. – специалност „Ортопедия и травматология", МУ-ВарнаСтановище BG
Становище EN
Резервни членове:
Външен членДоц. д-р Цветанка Петрова Петранова, д. м. – специалност „Ревматология", МБАЛ „Св. Иван Рилски" ЕАД, гр. София 
Вътрешен членДоц. Д-р Евгения Петрова Димова, д.м. – специалност „Физикална и рехабилитационна медицина", МУ-Варна 
Резюмета на научните трудове д-р Марияна Михайлова Кръстева-Русева, д.м. ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 30.05.2019 г. от 12.30 ч. в  зала № 30 на УМБАЛ „Св. Марина", гр. Варна. ​ ​