Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

преп. Емилия Петрова Георгиева, доктор

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ"
   Дата на публикуване: 23.03.2018 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.4. Обществено здраве
Специалност: Управление на здравните грижи
Структурно звено Медицински колеж – Варна
Първично звеноУС „Медицински лаборант"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 96/ 01.12.2017 г.  
Кандидат:преп. Емилия Петрова Георгиева, доктор
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-99/ 31.01.2018 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Димитричка Дучева Близнакова, д.м.  Рецензия
Вътрешен член Проф. Соня Колева Тончева, д.м.Рецензия
Вътрешен членПроф. д-р Маргаритка Иванова Бончева, д.мСтановище
Вътрешен член Проф. Тодорка Игнатова Костадинова, д.и.Становище
Външен член Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, д.м.Становище
Външен член Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, д.м.н.Становище
Външен член Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м.Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. Силвия Борисова Димитрова, д.м. 
Външен членПроф. д-р Юлияна Крумова Маринова, д.м. 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 24.04. 2018 г. (вторник) от 10:00 ч. в зала 112 на Медицински колеж – Варна към Медицински университет - Варна. ​ ​