Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Христина Генчева Иванова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 29.08.2019 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
Професионално направление: 7.4 Обществено здраве
Специалност: „Управление на здравни грижи"
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Първично структурно звено: Катедра „Здравни грижи"
Кандидат: Христина Генчева Иванова
Тема на дисертационния труд: „Акушерска здравна грижа при профилактика на рака на маточната шийка"
Научен ръководители:  Проф. Соня Колева Тончева, д.оз.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ: Р-109-214/ 03.07.2019 г.
Председател: Проф. Соня Колева Тончева, д.оз.н. – хабилитирана по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Директор на Филиал Шумен към МУ – Варна.Становище
Вътрешен член Проф. д-р Явор Димитров Корновски, д.м.н. – хабилитиран по специалност „Акушерство и гинекология", ръководител Катедра „Здравни грижи", Филиал Шумен към МУ – Варна.Рецензия
Външен член Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м.  – хабилитирана по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията".Рецензия
Външен член Проф. д-р Коста Славов Костов, д.м.  – хабилитиран по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", директор на Филиал Хасково, Тракийски университет – Стара Загора.Становище
Външен член Доц. Евгения Кунчева Димитрова, д.м. – хабилитирана по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-Плевен.Становище
Автореферат ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  12.09.2019 г. от 11:00 ч. в зала А на Медицински колеж   Варна.