Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

гл. ас. д-р Женя Русева Петрова, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД „ДОЦЕНТ" ​ ​
Дата на публикуване: 29.10.2021 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Обща медицина"
Структурно звеноФакултет „Медицина"
Първично звеноКатедра „Обща медицина"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ, бр. 61/23.07.2021 г.
Кандидат:гл. ас. д-р Женя Русева Петрова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-399/20.09.2021 г.
ПредседателПроф. д-р Валентина Христова Маджова, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Варна;Рецензия БГ
Рецензия EN
Външен членПроф. д-р Господинка Радева Пракова, д.м. – професионално направление 7.1 Медицина, Тракийски университет – Стара Загора;. Рецензия БГ
Рецензия EN
Вътрешен членПроф. д-р Димитричка Дучева Близнакова, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Варна;Становище БГ
Становище EN
Вътрешен членПроф. д-р Ара Гарабед Капрелян, д.м.н. – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Варна;Становище БГ
Становище EN
Вътрешен членДоц. д-р Марияна Михайлова Кръстева – Русева, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Варна;Становище БГ
Становище EN
Външен членДоц. д-р Кирил Стефанов Славейков, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Тракийски университет – Стара Загора;Становище БГ
Становище EN
Външен членДоц. д-р Росица Цветанова Димова, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Пловдив;Становище БГ
Становище EN

Резюмета на научните трудове (БГ, EN)

 ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 01.12.2021 г. от 13:00 ч. ​ ​