Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна на основание чл.3, ал.1 от Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява конкурси за заемане на академични длъжности:

 

АД „професор"

 • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство" - един за нуждите на Учебен сектор „Помощник-фармацевт" към Медицински колеж – Варна. Допълнителни условия по конкурса: кандидатите да имат придобита ОНС „доктор" по специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство"; да не се прилага изискването на чл.137, ал.1, т.6 от ПРАС на Медицински университет – Варна и сумата от точките за показателите от т. 14 до т. 21 за област 3. Социални, стопански и правни науки да е сто, без да се прилага изискването повече от 80 т. да е от показател 15;
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Фармакология и фармакотерапия (лекарствена политика)" – един, 0,25 щатна длъжност за нуждите на Катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия", Факултет „Фармация". Допълнителни условия по конкурса: да не се прилага изискването на чл. 137, ал.1, т.6 от ПРАС на Медицински университет-Варна и сумата от точките за показателите от т.13 до т.22 за област 7. Здравеопазване и спорт да е сто, без да се прилага изискването повече от 80 т. да е от показател 14;

 

АД „доцент"

 • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, специалност „Латински език за медицински цели" – един за нуждите на Катедра „Западни и класически езици" към Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт. Допълнителни условия по конкурса: завършени ОКС „бакалавър" и „магистър" по „Класическа филология" и квалификация по електронно обучение и изпитване;
   
 • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …., специалност „Физическо възпитание и спорт" – един за нуждите на Учебен сектор „Физическо възпитание и спорт" към Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт. Допълнителни условия по конкурса: завършени OKС „магистър" по физическо възпитание и OKС „магистър" по Обществено здравеопазване;
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Кожни и венерически болести" – един, 0,5 щатна длъжност за нуждите на Учебен сектор по дерматология и венерология, Катедра „Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология", Факултет „Медицина". Допълнителни условия по конкурса: придобита ОНС „доктор" по специалност „Дерматология и венерология";
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, специалност „Образна диагностика" – един, 0,5 щатна длъжност за нуждите на Катедра „Образна диагностика, интервенционална рентгенология и лъчелечение", Факултет „Медицина" и 0,5 щатна длъжност за нуждите на Клиника „Образна диагностика" към УМБАЛ „Света Марина" ЕАД – Варна;
   
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, специалност „Педиатрия" – един, 0,5 щатна длъжност за нуждите на Катедра „Педиатрия", Факултет „Медицина" и 0,5 щатна длъжност за нуждите на Клиника „Детска клинична хематология и онкология" към УМБАЛ „Света Марина" ЕАД – Варна;
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Пневмология и фтизиатрия" – един, 0,5 щатна длъжност за нуждите на Учебен сектор по белодробни болести и алергология, Първа катедра по вътрешни болести, Факултет „Медицина" и 0,5 щатна длъжност за нуждите на Клиника „Белодробни болести" към УМБАЛ „Света Марина" ЕАД – Варна. Допълнителни условия по конкурса: придобита ОНС „доктор" по специалност „Белодробни болести";
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Пневмология и фтизиатрия" – един, 0,25 щатна длъжност за нуждите на Учебен сектор по белодробни болести и алергология, Първа катедра по вътрешни болести, Факултет „Медицина". Допълнителни условия по конкурса: придобита ОНС „доктор" по специалност „Белодробни болести";
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление, 7.4 Обществено здраве, специалност „Управление на общественото здраве" – един за нуждите на Учебен сектор „Рехабилитатор" към Медицински колеж – Варна. Допълнителни условия по конкурса: придобита ОКС „магистър" по специалност „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА"; професионална квалификация по специалност „Рехабилитатор";
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Кардиология" – двама, по 0,5 щатни длъжности за нуждите на Учебен сектор по кардиология, Първа катедра по вътрешни болести, Факултет „Медицина" и 0,5 щатна длъжност за Втора клиника по кардиология – неинвазивна към УМБАЛ „Света Марина" ЕАД – Варна;


  АД „главен асистент"

 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, специалност „Акушерство и гинекология" – един, 0,5 щатна длъжност за нуждите на Катедра „Акушерство и гинекология" към Факултет „Медицина" и 0,5 щатна длъжност за Отделение „Гинекология" към СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна" ЕООД;
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Анатомия, хистология и цитология" - един за нуждите на Катедра „Aнатомия и клетъчна биология", Факултет „Медицина". Допълнително условие: кандидатите да владеят английски език – ниво В2;
   
 • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, специалност „Биохимия" (БЕО и АЕО) - един за нуждите на Катедра„Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика", Факултет „Фармация". Допълнителни условия по конкурса: квалификации с биофармацевтична насоченост и анализ на храни;
   
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, специалност „Инфекциозни болести" – един, 0,5 щатна длъжност за нуждите на Учебен сектор по инфекциозни болести и паразитология, Катедра „Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология", Факултет „Медицина" и 0,5 щатна длъжност за Първа инфекциозна клиника към УМБАЛ „Света Марина" ЕАД – Варна;

 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Кинезитерапия" (БЕО) – един за нуждите на Учебен сектор по кинезитерапия, Катедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания", Факултет „Обществено здравеопазване";
   
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина, специалност „Образна диагностика" – един, 0,5 щатна длъжност за нуждите на Катедра „Образна диагностика, интервенционална рентгенология и лъчелечение", Факултет „Медицина" и 0,5 щатна длъжност за Клиника „Образна диагностика" към УМБАЛ „Света Марина" ЕАД – Варна;
   
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина, специалност „Обща и клинична патология" – трима, по 0,5 щатна длъжност за нуждите на Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология", Факултет „Медицина" и по 0,5 щатна длъжност за Клиника по обща и клинична патология към УМБАЛ „Света Марина" ЕАД – Варна;

 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина, специалност „Орална хирургия" - един за нуждите на Катедра „Орална хирургия", Факултет „Дентална медицина";
   
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина, специалност „Ортодонтия" – двама за нуждите на Катедра „Ортодонтия", Факултет „Дентална медицина";
   
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Очни болести" (БЕО) – един, 0,5 щатна длъжност за нуждите на Учебен сектор „Медицински оптик" към Медицински колеж –Варна и 0,5 щатна длъжност за „СБОБАЛ – Варна" ЕООД. Допълнителни условия по конкурса: придобита ОКС „магистър" по специалност „Медицина"; придобита специалност по Наредба №1 „Очни болести"; придобита ОНС „доктор" по специалност „Офталмология"; преподавателски стаж минимум 3 години;

 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление, 7.1. Медицина, специалност „Очни болести" – един, 0,5 щатна длъжност за нуждите на Катедра „Очни болести и зрителни науки", Факултет „Медицина". Допълнителни условия по конкурса: преподавателски стаж минимум 3 години, придобита ОКС „магистър" по специалност „Медицина", придобита ОНС „доктор" по специалност „Офталмология";

 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Педиатрия" – един, 0,5 щатна длъжност за нуждите на Катедра „Педиатрия", Факултет „Медицина" и за Първа детска клиника с ДОИЛ към УМБАЛ „Света Марина" ЕАД – Варна;
   
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Управление на здравните грижи" (БЕО) – един за нуждите на Учебен сектор „Зъботехник" в Медицински колеж – Варна. Допълнителни условия по конкурса: професионална квалификация по специалност  „Зъботехник"; преподавателски стаж – 3 години;
   
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Управление на здравните грижи" (БЕО) - един за нуждите на Катедра „Здравни грижи", Филиал Велико Търново. Допълнително условие: кандидатите да притежават професионална квалификация по специалност „Акушерка";
   
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Управление на здравните грижи" – един за нуждите на Катедра „Здравни грижи" към Филиал Шумен. Допълнителни условия по конкурса: да притежават професионална квалификация по специалност „Медицинска сестра"; да имат преподавателски стаж, не по-малко от 3 години, да имат специализация „Обществено здравеопазване";
   
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Управление на общественото здраве (управление на процесите във фармакологията)" – един за нуждите на Катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия", Факултет „Фармация". Допълнителни условия по конкурса: кандидатите да са придобили специалност „Клинична фармация", ОКС „магистър" по фармация и ОНС „доктор" по специалност „Фармакология";

 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, специалност „Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия)" – двама за нуждите на Катедра „Фармакология и клинична фармакология и терапия", Факултет „Медицина";
   
 • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, специалност „Физика" (БЕО и АЕО) – един за нуждите на Катедра „Физика и биофизика", Факултет „Фармация". Допълнителни условия по конкурса: кандидатите да владеят английски език – ниво В2;

 • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, специалност „Физиология" (БЕО) - един за нуждите на Катедра „Здравни грижи", Филиал Сливен;

 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)" (БЕО и АЕО) - един за нуждите на Катедра „Хигиена и епидемиология", Факултет „Обществено здравеопазване". Допълнителни условия по конкурса: придобита ОКС „магистър" по „Медицина", придобита ОНС „доктор" по специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)".

 

Срокът за подаване на документи е два месеца от датата на публикуване на обявата в Държавен вестник. За справки и документи – Медицински университет – Варна, ул. „Марин Дринов" № 55, Отдел „Кариерно развитие", ет.3, стая 320, тел. 052/677-055 и 052/677-156

 

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 17 /26.02.2021 г.

Списък с необходими документи за участие в конкурс за заемане на академична длъжност "Професор"
Списък с необходими документи за участие в конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент"

Списък с необходими документи за участие в конкурс за заемане на академична длъжност "Главен асистент"


Справки и консултации се извършват само на:
телефони: 052/677-055; 052/677-156, 0882/ 608 508

email: kariera@mu-varna.bg