Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Павлина Ангелова Пенева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 21.01.2019 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Пневмология и фтизиатрия "
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноПърва Катедра по Вътрешни болести
Кандидат:д-р Павлина Ангелова Пенева
Тема на дисертационния труд:„Прогностични маркери за клинична и лабораторна оценка на болни със сепсис"
Научен ръководител:  Доц. д-р Камен Янков Янков, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Р- 109-633/ 13.11.2018 г.
ПредседателДоц. д-р Камен Янков Янков, д.м. - Пневмология и фтизиатрия, Катедра Вътрешни болести, УС „белодробни болести и алергология", Факултет Медицина, МУ-Варна, УМБАЛ „Св. Марина"-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Красимира Панайотова Кисьова, д.м.н. - Пневмология и фтизиатрия Медицински център „Кисьови", гр. Варна;Рецензия
Вътрешен членДоц. д-р Диана Петкова Господинова – Вълкова, д.м. - Пневмология и фтизиатрия, Катедра Вътрешни болести, УС „Белодробни болести и алергология", Факултет Медицина, МУ-Варна, УМБАЛ „Св. Марина"-Варна;Рецензия
Външен членДоц. д-р Христо Ганчев Георгиев, д.м. - Пневмология и фтизиатрия, СБАЛПФЗ – Варна;Становище
Външен членДоц. д-р Йордан Александров Петев, д.м. - Пневмология и фтизиатрия ВМА-МБАЛ гр. Варна.Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Велин Колев Стратев д.м. -  Пневмология и фтизиатрия, УМБАЛ „Св. Марина"-Варна 
Външен членДоц. д-р Пламен Славов Павлов, д.м., пневмология и фтизиатрия , МУ-Плевен 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  04.02.2019 г.  от  13:30 ч. в зала „Владимир Иванов"  на УМБАЛ „Света МАрина" – Варна