Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Пламен Михаилов Ненков

 

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 14.08.2019 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Специалност: „Ортопедична стоматология"
Факултет: „Дентална медицина"
Първично структурно звено: Катедра „Клиника на протетичната дентална медицина"
Кандидат: д-р Пламен Михаилов Ненков
Тема на дисертационния труд: Подготовка на зъбодържащия апарат с ER: YAG лазери при протетично лечение"
Научен ръководител:  Проф. д-р Методи Захариев Абаджиев, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ: Р-109-187/ 04.06.2019 г.
Председател: Проф. д-р Методи Абаджиев, д.м.н. – хабилитиран по специалност „Ортопедична стоматология",МУ – Варна, Факултет „Дентална медицина", гр. ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, д.м. – хабилитиран по специалност „Ортопедична стоматология", МУ – София, Факултет „Дентална медицина", гр. СофияРецензия
Външен член Проф. д-р Ангелина Киселова – Янева, д.м.н. – хабилитирана по специалност „Терапевтична стоматология", МУ – София, Факултет „Дентална медицина", гр. СофияРецензия
Външен член Доц. д-р Илияна Любомирова Иванова, д.м. – хабилитирана по специалност „Терапевтична стоматология", МУ – Пловдив, Факултет „Дентална медицина", гр. ПловдивСтановище
Вътрешен член Доц. д-р Ивета Пламенова Катрева, д.м – хабилитирана по специалност „Ортопедична стоматология", МУ – Варна, Факултет „Дентална медицина", гр. ВарнаСтановище
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  29.08.2019 г. от 12:00 ч.
в Аудитория 103, ФДМ на  Медицински университет – Варна.