Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Изпити, срокове, документи...


І. Кандидатстудентски изпити и срокове за подаване на документи за учебната 2018/2019 година:


Специалност​​​иОбразователно-квалификационна степенСрок за подаване на документиИзпитни дати


Медицина

Дентална медицина


Фармация

 

​​​
Магистър

 


За предварителните изпити по биология и химия:

03.04. - 18.04.2018 г.

(без събота, неделя и празничните дни, при подаване в МУ-Варна, онлайн – без почивен ден)

За редовните изпити по биология и химия:

08.06. - 25.06.2018 г.

(без неделя при подаване в МУ-Варна, онлайн – без почивен ден)

Предварителни изпити:

Биология – 21.04.2018 г.

Химия – 28.04.2018 г.

Редовни изпити:

Биология – 29.06.2018 г.

Химия – 06.07.2018 г.
​Военен лекарМагистър


За предварителните изпити по биология и химия:

03.04. - 18.04.2018 г.

(без събота, неделя и празничните дни, при подаване в МУ-Варна, онлайн – без почивен ден)

За редовните изпити по биология и химия:

08.06. - 25.06.2018 г.

(без неделя при подаване в МУ-Варна, онлайн – без почивен ден)
Предварителни изпити:

Биология – 21.04.2018 г.

Химия – 28.04.2018 г.

Редовни изпити:

Биология – 29.06.2018 г.

Химия – 06.07.2018 г.

Изпит за физическа годност

Писмен тест по английски език

Медицинско освидетелстване на годността

Информация за редовната кампания във ВВМУ


Медицинска сестра

(в гр. Варна и филиалите в гр. Шумен, Сливен, Велико Търново)


Акушерка

(в гр. Варна и филиалите в гр. Шумен, Сливен, Велико Търново)


 
Бакалавър

 


08.06. - 25.06.2018 г.

(без неделя при подаване

в МУ-Варна,

онлайн – без почивен ден)

и

09.07. - 13.07.2018 г.

(без почивен ден)

Биология - 18.07.2018 г.
Медицински лаборант

Рентгенов лаборант

Помощник-фармацевт

Инспектор обществено здраве

Рехабилитатор

Медицински козметик

 

 


Професионален бакалавър

 

08.06. - 25.06.2018 г.

(без неделя при подаване

в МУ-Варна,

онлайн – без почивен ден)

и

09.07. - 13.07.2018 г.

(без почивен ден)


Биология - 18.07.2018 г.
Логопедия

Здравен мениджмънт


Бакалавър

08.06. - 25.06.2018 г.

(без неделя при подаване

в МУ-Варна,

онлайн – без почивен ден)

и

09.07. - 13.07.2018 г.

(без почивен ден)По документи

Медицински оптик

Професионален бакалавър

08.06. - 25.06.2018 г.

(без неделя при подаване

в МУ-Варна,

онлайн – без почивен ден)

и

09.07. - 13.07.2018 г.

(без почивен ден)

По документи

Зъботехник

Професионален бакалавър

08.06. - 25.06.2018 г.

(без неделя при подаване

в МУ-Варна,

онлайн – без почивен ден)

и

09.07. - 13.07.2018 г.

(без почивен ден)


Моделиране – 26.07.2018г.
Управление на здравните грижи
​Бакалавър
08.06. - 25.06.2018 г.

(без неделя при подаване

в МУ-Варна,

онлайн – без почивен ден)

и

09.07. - 13.07.2018 г.

(без почивен ден)


​Социална медицина и здравен мениджмънт:

Писмен: 19.07.2018г.
Устен: 23.07.2018г.


Здравен мениджмънт

(след бакалавър по същата специалност)Магистър


27.07. - 02.08.2018 г.

(без събота и неделя при подаване в МУ-Варна, онлайн – без почивен ден)По документи


Управление на здравните грижи


Магистър

27.07. - 02.08.2018 г.

(без събота и неделя при подаване в МУ-Варна, онлайн – без почивен ден)
Есе по зададена тема, свързана с дейността "Здравни грижи" - 06.08.2018г.
Здравен мениджмънт (след бакалавър или магистър по друга специалност)

Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа

Опазване и контрол на общественото здраве

Обществено здравеопазване

Фармацевтичен мениджмънт

Оптометрист

 
Магистър

 01.09. - 21.09.2018 г.

 (без събота, неделя и празничните дни при подаване в МУ-Варна, онлайн – без почивен ден)По документи

 

Важно!!!

Кандидат-студентите, които имат оценки от изпитите от предварителната и редовна сесия, участват в класирането с по-високата от двете.

Кандидат-студентите, явили се на предварителен изпит по биология и/или химия, имат право да се явят и на редовните кандидатстудентски изпити по тези предмети, като задължително подават документите за кандидатстване, в посочения по-горе срок.       

Кандидат-студенти, положили успешно предварителните конкурсни изпити, но неподали документи за кандидатстване в регламентирания срок, не участват в конкурса.

ІІ. Документи за кандидатстване


За участие в предварителните изпити по биология и химия за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар" кандидат-студентите подават следните документи:

 1.  Заявление по образец и декларация за лични данни – получават се на място в МУ-Варна или се изтеглят от тук. При онлайн кандидатстване попълнените заявление и декларация се сканират.
 2.  Документ за платена такса по банкова сметка на МУ-Варна за участие в конкурсните изпити. При онлайн кандидатстване – сканиран документ за платена такса или директно заплащане на таксата след попълването на регистрационната форма чрез системата за електронни плащания.
 3.  Оригинал на лична карта на кандидат-студента (връща се веднага след приемането на документите в МУ-Варна). При онлайн кандидатстване не се изисква сканиран оригинал на личната карта. 

 

III. Начини за подаване на документи


 Документи за участие в предварителните изпити се приемат:

 • чрез сайта на МУ-Варна www.mu-varna.bg;
 • в Медицински университет – Варна (гр. Варна, ул. „Марин Дринов" №55);

 

Документи за кандидатстване се приемат:

 

 • чрез сайта на МУ-Варна www.mu-varna.bg;
 • в Медицински университет – Варна (гр. Варна, ул. „Марин Дринов" №55);
 • във филиалите на МУ-Варна в градовете Сливен, Шумен, Велико Търново – за кандидатстващите само за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" в съответния филиал.

 

 IV. Условия за кандидатстване


   (1) За обучение в Медицински университет – Варна могат да кандидатстват лица, които отговарят на следните условия:

 1. Имат документ за завършено средно образование, осигуряващо им право да се обучават във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.
 2.  Имат следните оценки от ДЗИ или от курса на обучение в дипломата си за завършено средно образование:
 • за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар" – оценки по биология и химия;
 • за специалностите „Медицинска сестра", „Акушерка", „Зъботехник", „Медицински лаборант", „Помощник-фармацевт", „Инспектор по обществено здраве", „Рехабилитатор", „Рентгенов лаборант", „Здравен мениджмънт", ОКС „бакалавър", „Логопедия", „Медицински оптик" и „Медицински козметик" – оценки по български език и литература и по биология.

     3. Не са осъдени с влязла в сила присъда „лишаване от свобода".

     4. За кандидатстване за направление „Военен лекар":

 • да са годни за военна служба (удостоверява се с медицински преглед, изпит за физическа годност и проверка на психологичната пригодност);
 • да са граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство (удостоверява се със свидетелство за съдимост и служебна бележка от Националната следствена служба);
 • да не страдат от психично заболяване (удостоверява се с удостоверение от областния Център за психично здраве за липса на психични заболявания);
 • към 31 декември в годината на кандидатстване да са пълнолетни и не по-възрастни от 23 години. По-възрастните кандидати могат да бъдат допуснати до конкурсни изпити след подаване на писмено заявление до Министъра на отбраната и получаване на негово положително становище.

  (2) При образуването на състезателния бал на български граждани, завършили средно образование в България, в чиято диплома няма оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по общообразователна подготовка.

  (3) Kогато в дипломата за средно образование на български гражданин няма оценка, която участва в образуването на състезателния бал, кандидатът полага изпит по този учебен предмет в средно училище, определено от МОН.

  (4) Кандидат-студенти, завършили средно образование в чужбина, могат да участват в класиране за специалности, за които балообразуваща е оценката по БЕЛ от дипломата за средно образование, с оценка от ДЗИ, а при липса на такава – от курса на обучение от дипломата за средно образование по официалния език на държавата, в която същата е издадена. Тези кандидати задължително полагат изпит за владеене на български език или преминават подготвителен курс по български език в Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт на МУ-Варна, или представят свидетелство за езикова компетентност – ниво В2, преди да бъдат записани за студенти.

  (5) Право да кандидатстват за обучение на места, субсидирани от държавата, за ОКС „магистър" по специалността „Здравен мениджмънт" имат лица, придобили ОКС „бакалавър" по същата специалност с успех от дипломата не по-нисък от „добър".

  (6) Право да кандидатстват за обучение за ОКС „магистър" по специалностите „Здравен мениджмънт", „Обществено здравеопазване" и „Фармацевтичен мениджмънт" имат лица, придобили ОКС „магистър" или „бакалавър" със среден успех от дипломата за висше образование не по-нисък от „добър".

  (7) Право да кандидатстват за обучение за ОКС „магистър" по специалността „Оптометрист" имат лица, придобили ОКС „професионален бакалавър" по специалността „Медицински оптик"  със среден успех от дипломата за висше образование не по-нисък от „добър".

  (8) За обучение по специалността „Управление на здравните грижи", ОКС „бакалавър", могат да кандидатстват лица, които са придобили ОКС „професионален бакалавър по ..." или приравнено към него полувисше образование по специалност от професионално направление „Здравни грижи".

  (9) Право да кандидатстват за обучение за придобиване на ОКС „магистър" по специалност „Управление на здравните грижи" имат лица със среден успех от дипломата не по-нисък от „добър", които са:

         1. придобили ОКС „бакалавър" по същата специалност;
         2. придобили ОКС „бакалавър" по специалност „Медицинска сестра" или „Акушерка";
         3. придобили специалност от професионално направление „Здравни грижи" на ОКС „професионален бакалавър по..." и една от специалностите „Социални дейности", „Социална педагогика", „Социален мениджмънт" или „Здравен мениджмънт" на ОКС „бакалавър".

  (10) Право да кандидатстват за специалността „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа", ОКС „магистър", имат придобилите полувисше образование (тригодишен курс на обучение), специалисти с ОКС „професионален бакалавър по..." или по-висока ОКС в областта на рехабилитацията или кинезитерапията от професионално направление „Здравни грижи" и имащи среден успех от дипломата не по-нисък от „добър".

  (11) Право да кандидатстват за специалността „Опазване и контрол на общественото здраве", ОКС „магистър", имат лица със среден успех от дипломата не по-нисък от „добър", които са придобили полувисше образование (тригодишен курс на обучение), специалисти с ОКС „професионален бакалавър по..." или по-висока ОКС по специалност от професионално направление „Здравни грижи".

  (12) Завършилите само ОКС „професионален бакалавър по..." нямат право да кандидатстват за специалности с ОКС „магистър" от друго професионално направление.