Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Специалности

Факултет Медицина                                             
​​​​​​​​​​​​Специалност  "Медицина"                                       
Специалност  "Военен лекар                             
Факултет "Дентална медицина"                       
Факултет "Фармация                                       
Факултет "Общестествено здравеопазване"                      
Медицински колеж - Варна
Специалност "Медицински лаборант"
Специалност "Помощник - фармацевт"
Специалност "Инспектор по обществено здраве"
Специалност "Зъботехник"
Специалност "Рехабилитатор"
Специалност " Рентгенов лаборант"
Специалност " Медицински козметик"
Специалност "Медицински оптик"
Специалности във Филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново
Специалност "Акушерка"
Специалност "Медицинска сестра"
Обучението по специалност „Медицина" (българоезично и англоезично обучение) отговаря на най-високите национални и международни стандарти. Осъществява се само в редовна форма, по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността. Курсът на обучение е 6 години. Той включва 10 учебни семестъра и преддипломен стаж, по време на който се полагат държавни изпити. След завършване на пълния курс на обучение студентите получават професионална квалификация „магистър-лекар" и придобиват образователно-квалификационна степен „магистър". Дипломираните лекари могат да продължат своето медицинско образование чрез системата на специализация за получаване на желана от тях медицинска специалност. Добрата подготовка на завършилите обучение в Медицински университет – Варна им предоставя възможност за много добра професионална реализация както в страната, така и в чужбина. Завършилите чуждестранни и български студенти успешно приравняват дипломите си в други държави.За първи път в България Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна (МУ-Варна), съвместно с Военномедицинска академия – София (ВМА) и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” (ВВМУ), предлагат възможност за обучение по специалност „Военен лекар“ („Медицина“ за образователно-квалификационна степен „магистър“ и „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ с образователно-квалификационна степен „бакалавър). Професията на военен лекар е чест и престиж за хиляди специалисти по света, за които спасяването на човешкия живот е призвание и дълг, а патриотизмът – дълбоко осъзнато убеждение.
                                                   Виж повечеОбразуване на бала


Обучението по специалност „Дентална медицина" (българоезично и англоезично обучение) е само в редовна форма и се осъществява по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността – в три степени (6 години). През първите две години студентите получават медико-биологична подготовка (първа степен). Клинико-медицинската подготовка се провежда от II до X семестър и включва профилирано обучение по общомедицински клинични дисциплини и специална подготовка по стоматологични дисциплини (втора степен). Преддипломният стаж (трета степен) се извършва на цикли по протетична дентална медицина; консервативно зъболечение; пародонтология и заболявания на оралната лигавица; орална и лицево-челюстна хирургия; детска дентална медицина; ортодонтия. Всеки цикъл завършва с държавен изпит. Положилите успешно държавните изпити получават професионална квалификация „магистър-лекар по дентална медицина" и образователно-квалификационна степен „магистър".

Виж повече, Учебен план , Образуване на бала​

 Обучението на студентите поармация" е само в редовна форма и се осъществява по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността и в съответствие с потребностите на фармацевтичния бизнес и изискванията на пазара на труда. Обучението е с продължителност 5 години и се организира в три етапа. Първият етап осигурява фундаменталната подготовка на бъдещите фармацевти. През втория етап се изучават специални фармацевтични дисциплини с цел усвояване на знания и умения за упражняване на професията. Третият етап е преддипломен стаж, който се провежда в аптеки, утвърдени като бази за обучение. Обучението завършва след успешно полагане на държавни изпити. Дипломираните студенти получават професионална квалификация „магистър-фармацевт" и придобиват образователно-квалификационна степен „магистър".


 Обучението е само в редовна форма, с продължителност 4 години и се провежда по учебен план и програми, отговарящи на единните държавни изисквания за специалността и на европейските стандарти. Студентите изучават теоретични и практически основи на сестринските грижи, медико-биологични, клинични дисциплини и хуманитарни дисциплини: медицинска психология, етика, социология, здравно законодателство и др. Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационната степен „бакалавър" и могат да практикуват в условията на болничната и извънболничната помощ – самостоятелно или в екип. Те намират успешна реализация в страната и чужбина. Обучението по специалността „Медицинска сестра" се провежда във Факултетa по обществено здравеопазване и във Филиалите на университета в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново.

 

За първи път в България Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна (МУ-Варна), Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” (ВВМУ) и Военномедицинска академия – София (ВМА) предлагат възможност за обучение по специалност „Военна медицинска сестра“ („Медицинска сестра“ с образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“ и военна специалност „Медицина“ с четвърта степен на професионална квалификация). Военните медицински сестри в голяма степен имат същите отговорности като традиционните медицински сестри. Въпреки това те не само се обучават в основни умения за медицински сестри, но също така се обучават как да работят с военни пациенти.

                                                      Виж повечеОбразуване на бала

Обучението е само в редовна форма, с продължителност 4 години. Студентите от тази специалност се обучават по учебен план, стриктно изпълняващ единните държавни изисквания, по програми, включващи общомедицински, клинични, специални и хуманитарни дисциплини. Основната задача на обучението е формирането на знания, навици и умения в областта на първичната профилактика, общите и специални акушерски грижи за бременни, раждащи, родилки, грижи за новородените и за жените с гинекологични заболявания, семейното планиране и др. Завършилите акушерки придобиват образователно-квалификационната степен „бакалавър" и могат да работят в държавни, общински и частни лечебни заведения. Обучението по специалността „Акушерка" се провежда във Факултетa по обществено здравеопазване и във Филиалите на университета в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново.Специалността отговаря на потребностите на управлението в системата на здравеопазването и социалната сфера. Обучението е насочено към придобиване на две образователно-квалификационни степени – „бакалавър" и „магистър". Oбучението за степен „бакалавър" е в редовна форма с продължителност 4 години (8 семестъра) и завършва с държавен изпит. Обучението за степен „магистър" след бакалавър по същата специалност е в задочна форма с продължителност 1 година. Обучението за степен „магистър" след бакалавър или магистър по друга специалност продължава 2 години в задочна форма и завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа. Завършилите специалността се реализират успешно на различни управленски нива в системата на здравеопазването, лечебните заведения и здравноосигурителните институции.


 
Обучението по специалност „Логопедия" се провежда в редовна форма, с продължителност 4 години. Завършилите придобиват професионална квалификация "логопед" (говорен терапевт) и могат да провеждат говорна терапия и корекция при деца и възрастни. Специалността отговаря на потребностите в системата на здравеопазването, образованието и социалната сфера. В периода на обучение студентите изучават логопедични, медицински, психологически, педагогически и др. дисциплини, даващи знания, умения и компетентности за осъществяване на терапевтичнна, корекционна, методическа и изследователска дейност. Практическата подготовка се осъществява в утвърдени бази за oбучение: болнични заведения, образователни институции, дневни центрове и др. Дипломираните имат възможност да практикуват самостоятелно или в екип, да се реализират в болничната и извънболничната помощ, в различните видове социални центрове в общността, служби за психично здраве; специализирани логопедични кабинети и центрове – частни и държавни към предучилищни и училищни заведения; центрове за деца с нарушения в развитието; центрове за социална рехабилитация и др. Завършилите придобиват ОКС „бакалавър" и могат да продължат образованието си в ОКС „магистър" в същото и друго професионално направление, след което в образователна и научната степен „доктор" и да участват в различни форми на продължаващо обучение.

Учебeн планОбразуване на бала​


Висшето образование по специалността е насочено към придобиване на две образователно-квалификационни степени: „бакалавър" и „магистър". Обучението за образователно-квалификационна степен „бакалавър" е в задочна форма, по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността и е с продължителност 5 семестъра. През последния семестър се провежда преддипломен стаж по управление на здравните грижи и педагогика. Обучението завършва с държавен практически и с държавен теоретичен изпит. Обучението за образователно-квалификационна степен „магистър" се провежда в задочна форма по 2 учебни плана, както следва: след „бакалавър" по същата специалност – с продължителност 2 семестъра; след „бакалавър" по друга специалност – с продължителност 3 семестъра. Обучението завършва със защита на дипломна работа или държавен изпит. Завършилите специалността получават професионална квалификация в две взаимно допълващи се направления: „ръководител на здравните грижи" и „преподавател по практика". Те могат да заемат длъжността ръководител на здравни грижи в различни лечебни, здравни и социални заведения, а също така да работят като асистенти в специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" или като преподаватели по практика в Медицински колежи.

 

Обучението по специалността е в образователно-квалификационна степен „магистър“ и е насочено към придобиване на мултидисциплинарни знания и умения, необходими за практическа и изследователска работа за оценка състоянието на общественото здраве, в полето на профилактика на заболяванията, здравна промоция, разработване, управление и оценка на здравни интервенции, програми и организации. Обучението е с продължителност 2 семестъра – в задочна форма и завършва със защита на дипломна работа или държавен изпит. Завършилите специалността могат да се реализират професионално в национални и регионални изследователски центрове, институции, органи на управление и неправителствени организации, свързани със здравеопазването.


Магистърската програма по армацевтичен мениджмънт" е проектирана да отговори на специфичните потребности на бързо развиващия се фармацевтичен сектор в България от висококвалифицирани професионалисти по управление, както и на потребностите от развитие на организационната култура във фармацевтичните компании. Програмата интегрира науките в областта на бизнеса и фармацията, създавайки по този начин професионалисти за фармацевтичния сектор от ново поколение. Магистърската програма по фармацевтичен мениджмънт е организирана в три семестъра – в задочна форма. Обучението включва лекционни курсове, дискусии и решаване на практически задачи и казуси, консултации и самостоятелна подготовка. Магистърската програма завършва с полагане на държавен изпит или защита на магистърска теза (дипломна работа) за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър" по фармацевтичен мениджмънт.

Магистърската програма „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа е проектирана да отговори на потребностите на бързо развиващите се оздравителни и уелнес пазари в България от висококвалифицирани професионалисти за сектора. Програмата е предназначена за специалисти с полувисше образование (тригодишен курс на обучение), с ОКС „професионален бакалавър по ...“ или по-висока ОКС в областта на рехабилитацията и кинезитерапията от професионално направление „Здравни грижи“. Обучението е в задочна форма, с продължителност 4 семестъра и завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.

Mагистърската програма "Опазване и контрол на общественото здраве" е насочена към потребностите на здравните професионалисти с полувисше образование (тригодишен курс на обучение), с ОКС "професионален бакалавър по ..." или по-висока ОКС по специалност от професионално направление „Здравни грижи". Тя разширява познанията в областта на съвременните глобални и специфични проблеми на общественото здраве, повишава квалификацията и професионалните умения за превенция и ограничаване разпространението на заразни и социално значими заболявания, за здравно обучение и промоция на здраве. Учебният план е съобразен с препоръките на ASPHER относно компетенциите на професионалистите по обществено здравеопазване.

Обучението е в задочна форма, с продължителност 4 семестъра и завършва с преддипломен стаж, полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.

Учебен план, Образуване на бала​

​Специалността "Оптометрист" с ОКС "Магистър" е насочена към потребностите на обществото от специалисти, полагащи грижи за очното здраве, и даваща възможност за кариерно развитие на професионалните бакалаври "Медицински оптик". Основните цели на обучението по специалността са насочени към надграждане на фундаменталните познания и придобиване на специализирани умения за диагностика и опазване на очното здраве. Акцентите на практическата подготовка са върху съвременни диагностични технологии, средства за оптична корекция и специфични познания за напасване на контактни лещи. Програмите са съобразени с най-добрите европейски и световни практики. В процеса на обучение се осигурява подготовка за научноизследователска дейност. Програмата е в редовна форма на обучение с продължителност 2 години (4 семестъра) и завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа. Магистрите по оптометрия са медицински специалисти, полагащи самостоятелно грижа за очното здраве с насоченост към оптичната корекция и профилактика на очните заболявания.

Важно! За учебната 2017/2018 година няма да бъде реализиран прием на студенти по специалността „Оптометрист" ОКС „магистър".


 

Магистърската програма предоставя фундаментални знания по основните за общественото здравеопазване дисциплини като епидемиология, статистика, социология, информатика, управле­ние, здравна политика и здравна икономика. Обучението завършва с държавен изпит или дипломна работа.


 


 

 Виж повечеЗаявлениеУчебен план

​ ​
СПЕЦИАЛНОСТИ В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - ВАРНА

Висшето образование по тези специалности е за образовател­но-квалификационна степен „професионален бакалавър по ...". Обучението е само в редовна форма с продължителност 3 години. 

Медицинският лаборант е здравен специалист, подготвен да работи във всички видове лечебно-диагностични и научноизследователски лаборатории. Обект на неговата дейност са клинико-лабораторни, хистологични, микробиологични, вирусологични, генетични, имунологични, паразитологични и други изследвания, в които участва под прякото ръководство на лекар. Лабораторното изследване е част от сложния диагностичен процес, което изисква отлична подготовка, издръжливост и отдаденост.

 

Учебен план , Образуване на бала


 

Помощник-фармацевтът е здравен специалист, който участва активно в лекарствопроизводството и лекарствоснабдяването. Той приготвя и отпуска лекарствени форми, билкови смеси, санитарно-хигиенни материали, козметични средства, диетични продукти и други в рамките на компетенциите си под контрола на магистър-фармацевт или самостоятелно. Може да работи в аптеки, аптечни складове, галено-фасовъчни лаборатории, във фармацевтични заводи и дрогерии.


 

 Учебен план , Образуване на бала

Инспекторът по обществено здраве е специалист, който про­вежда държавен здравен контрол в областта на комуналната хиги­ена, хигиената на труда, храненето, детско-юношеската възраст и епидемиологията. Това е сложна и комплексна здравна дейност с цел опазване жизнената среда на човека, за предпазване от заболя­вания и за укрепване здравето и трудоспособността на населението.
 

 

 

Зъботехникът е здравен специалист, който е част от екип, ръководен от лекар по дентална медицина. Той изработва зъбопротезни конструкции, ортодонтски апарати и ортопедични шини в специализирани здравни заведения, наречени зъботехнически лаборатории. Получилият професионална квалификация ,,Зъботехник“ може да работи в зъботехнически лаборатории в България и в чужбина, както и да разкрива своя собствена.

 


 

Учебен план , Образуване на бала


Целта на обучението по специалността „Рехабилитатор" е студентите да получат теоретична и практическа подготовка за ранна превенция на развитието на болестите и техните усложнения, максимално възстановяване на заболяванията с оглед подобряване качеството на живот на пациентите. Рехабилитаторът е специалист, който има право да работи в медицински центрове, диагностично-консултативни центрове, многопрофилни болници, санаториални центрове, центрове за продължително долекуване, СПА курортни центрове, социални заведения за деца с увреждания, спортни клубове и спортни бази, центрове за красота. Придобилите специалността получават знания и умения, както в прилагането на кинезитерапевтичните методи и средства, така и в методите на електролечение, светлолечение, водо-топлотерапия, климато-балнеотерапия и специална физиотерапия.

 

 

Целта на обучението на рентгеновите лаборанти е да се подготвят специалисти, които да прилагат самостоятелно и/или под ръководство методи и техники на образната диагностика, нуклеарната медицина и лъчелечението. Това включва: конвенционална рентгенова диагностика, ултразвукова диагностика, високоспециализирани рентгенови техники: компютърна томография, мамография, магнитен резонанс и интервенционални методи. Усвояват се съвременни методи за диагностика и лечение, използвани в нуклеарната медицина като PET-CT и Гама камера, както и методи и техники за лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания чрез използване на линейни ускорители и радиохирургия.

 Учебен план , Образуване на бала


Медицинският козметик е здравен специалист с подготовка в областта на козметологията, дерматологията, пластичната хирургия, фармацията, физикалната терапия. Завършилите тази специалност могат да работят в козметично студио, в салон или център за красота, в екип в дерматологични и дермато-козметични центрове, клиники по пластична хирургия, дрогерии и парфюмерии, балнео, уелнес, спа и таласотерапевтични центрове.


 

 Учебен план , Образуване на бала


Медицинският оптик е специалист по медицинска оптика и оптична корекция на зрението и може да работи във всички оптики, оптични центрове, работилници и заводи, складове за оптични средства и офталмологични практики. Медицинският оптик е квалифициран да оценява, изработва и препоръчва оптични средства, както и да дава консултации по проблемите на зрението, включително зрителна рехабилитация, превенция и профилактика. В зависимост от обема на работата и сложността на проблема може да работи самостоятелно или под ръководството на лекар, специалист по очни болести.

 Учебен план , Образуване на бала

СПЕЦИАЛНОСТИ ВЪВ ФИЛИАЛИТЕ В ГРАДОВЕТЕ СЛИВЕН, ШУМЕН И ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Обучението е само в редовна форма, с продължителност 4 години. Студентите от тази специалност се обучават по учебен план, стриктно изпълняващ единните държавни изисквания, по програми, включващи общомедицински, клинични, специални и хуманитарни дисциплини. Основната задача на обучението е формирането на знания, навици и умения в областта на първичната профилактика, общите и специални акушерски грижи за бременни, раждащи, родилки, грижи за новородените и за жените с гинекологични заболявания, семейното планиране и др.
Завършилите акушерки придобиват образователно-квалификационната степен „бакалавър" и могат да работят в държавни, общински и частни лечебни заведения.


 

 Учебен план​ , Образуване на бала

 

Обучението е само в редовна форма, с продължителност 4 години и се провежда по учебен план и програми, отговарящи на единните държавни изисквания за специалността и на европейските стандарти. Студентите изучават общи и специални сестрински грижи, медико-биологични, клинични дисциплини и хуманитарни дисциплини: медицинска психология, етика, социология, здравно законодателство и др. Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационната степен „бакалавър“ и могат да практикуват в условията на болничната и извънболничната помощ – самостоятелно или в екип. Те намират успешна реализация в страната и чужбина.


 

Учебен план Образуване на балаОбучението по обявените специалности в МУ-Варна не е подходящо за лица със следните заболявания