Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Татяна Иванова Телбизова


Катедра: Психиатрия и медицинска психология
УС:
Е-поща: tatyana.telbizova@mu-varna.bg, ttelbizova@gmail.com
Телефон: 052/978419

 

Биография

Д-р Татяна Иванова Телбизова е родена на 18.01.1976 г. в гр. Варна. Завършва медицина през 2001 г. в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна. През 2008 г. става магистър по бизнес администрация в Нов Български Университет. Започва специализация по съдебна психиатрия през 2011 г. През 2012 г. е назначена като лекар-ординатор в четвърта психиатрична клиника в УМБАЛ „Св. Марина" - Варна, но през 2015 г. е преназначена в трета психиатрична клиника. Придобива специалност по съдебна психиатрия през 2017 г., а през 2019 г. специалност по психиатрия. През 2018 г. е избрана за хоноруван асистент в катедрата по психиатрия и медицинска психология на МУ - Варна, а от 2019 г. след проведен конкурс е назначена като редовен асистент и става докторант в самостоятелна форма на обучение в същата катедра.

Публикации

Член на

​Член на Българската Психиатрична Асоциация