Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​

Обяви
​​​
Обява за подбор на студенти от МУ– Варна за участие в продължаващи обучения и надграждане на компетентности по дейност №10 „Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност“ и дейност №11 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности“ на проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентност​и в областта на биомедицината и здравеопазването“​


Обявление за процедура за подбор на студенти от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна за участие в продължаващи обучения и надграждане на компетентности по дейност №10 „Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност“ и дейност №11 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности“ на проект №BG05M2OP001-2.016-0025


ПОДБОР НА ОБУЧИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ по Дейност 10. „Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност" и Дейност 11. „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности" на Проект NoBG05M2ОP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарнaобразователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта набиомедицината и здравеопазването" в курсове за продължаващо обучение на студенти
Покана за подбор на обучителна организация за провеждане на обучения на преподаватели от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна в курс Дигитални умения (80 учебни часа) по проект „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“

Обява за запознаване и изразяване на становища от страна на обществеността на общ. Варна в срок от 30 дни, считано от 16.06.2017 г.

Уведомление до Жени Здравкова Спасова