Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Процедури по реда на ЗОП

„Доставка на реактиви, стъклария и консумативи за нуждите на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна в изпълнение на проект: „Повишаване капацитета на „Лабораторията по храни и околна среда“ ... продължава в описание

Уникален номер: 00983-2016-0021

продължение от заглавие .... "в Медицински университет – Варна и превръщането й в специализирана лаборатория за изследване на морски и сладководни ресурси и аквакултури“, с включени седем обособени позиции“, реф. №2016-029Предметът на поръчката е доставка на реактиви, стъклария и консумативи за нуждите на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна в изпълнение на проект: „Повишава...

14 Април 2016

„Изработване на технически проект и осъществяване на авторски надзор за обект: Реконструиране, пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради с идентификатори 10135.2556.315.1, 10135.2556.315.2, 10135.2556.315.5, ......продължава в описание,

Уникален номер: 00983-2016-0020

​продължение от заглавие .....10135.2556.315.6 по КК на гр. Варна, находящи се в УПИ IX-315 (ПИ с идентификатор 10135.2556.315), кв. 995, по плана на 5-ти м.р., за  учебна сграда - Симулационен център  на Медицински университет  - Варна“ реф. № 2016-026.Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на проектна документация за технически инвестиционен проект (ТИП) и осъществяване на автор...

13 Април 2016

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на операционен микроскоп за неврохирургични приложения за нуждите на учебния процес в Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов”- Варна, 2016-025

Уникален номер: 00983-2016-0019

​​​​​Основната цел на поръчката е доставка, монтаж,  въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на операционен микроскоп за неврохирургични приложения за нуждите на учебния процес в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” - Варна, наричано за краткост в документацията за участие "стока". Предложената стока трябва да е нова, неупотребявана, нерециклирана, да не...

13 Април 2016

„Извършване на строително-ремонтни работи на кабинети, учебни зали и общи части в сградата на Медицински колеж-Варна за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна“. 2016-024

Уникален номер: 00983-2016-0018

​​​Предметът на настоящата обществена поръчка е: "Извършване на строително-ремонтни работи на кабинети, учебни зали и общи части в сградата на Медицински колеж  - Варна за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“. Поръчката не е разделена на обособени позиции. извършване текущ ремонт на помещения в сградата  на Медицински колеж към Медицински университет – Варна, находяща се ...

12 Април 2016

“Доставка, регистрация, въвеждане в експлоатация и поддръжка на плавателни съдове за практическа база за обучение по Морска медицина и морски спортове в Медицински университет - Варна“

Уникален номер: 00983-2016-0017

​Основната цел на доставката на плавателните съдове, предмет на обществената поръчка, наричани за краткост в документацията за участие „продукти“, е осигуряване на възможност за практическо обучение в областта на морските спортове и за качествено практическо обучение на студентите в направление „Морска медицина“ 2016-023

12 Април 2016
Страница 1 от 12