Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Проф. д-р Валентин Любомиров Игнатов д.м.

гр. Варна, гр. Варна, ул. Марин Дринов 55 Катедра: Обща и оперативна хирургия
УС:
Е-поща: rector@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 650 057

 

Биография

                      

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 • От 2013 г. - Професор по хирургия в Катедрата по обща и оперативна хирургия на МУ-Варна
 • 2005 г. – 2013 г. Доцент по хирургия в Катедрата по обща и оперативна хирургия на МУ-Варна
 • От 2011 г. магистратура по Здравен мениджмънт
 • От 2005 г. придобита ОНС „Доктор" по медицина
 • От 1995 г. Лекар, специалност Хирургия
 • От 1993 г. след конкурс заема последователно длъжностите асистент, старши и главен асистент в Катедрата по обща и оперативна хирургия на МУ-Варна.
 • От 1986 г. Лекар по медицина
 • От 1977 г. завършил Първа езикова гимназия „Христо Кабакчиев" в гр. Варна

МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ, АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ И РЪКОВОДНИ ПОЗИЦИИ

 • Ректор на Медицински Университет – Варна, избран с пълно мнозинство от Академичния съвет от 09.03.2020 г.
 • Председател на Асоциацията на Университетските болници в Р. България
 • Изпълнителен директор на УМБАЛ „Света Марина" (2016 г.-2020 г.)
 • Директор по лечебно-диагностичната дейност на УМБАЛ „Света Марина" (2013 г.- 2016 г.)
 • Началник на Първа клиника по хирургия в УМБАЛ „Света Марина"(2006 г. – 2016г.)
 • Завеждащ на сектор „Ендоскопска, лазерна и миниинвазивна хирургия"(2000 г. – 2006 г.)


НАГРАДИ

 • Грамота от Българското Хирургическо Дружество за „Принос в работата на БХД и активна хирургична дейност"
 • „За подкрепа на донорството в Република България през 2019г."
 • „Лекарите, на които българите вярват" 2018г.
 • Награди за научни публикации и представени доклади в конгреси
 • Грамоти и плакети
 • Лектор и екзаминатор по хирургия на студенти в МУ-Варна със 126 ч. годишна аудиторна заетост.

Публикации

Под ръководството на проф. Игнатов са обучени специалисти в ендоскопската хирургия, които продължават неговата школа.

 • 205 научни публикации, от които 59 индексирани в световноизвестни бази данни (Web of Science/Scopus)
 • Автор и съавтор в глави на международни монографии:
 • Khan J, Colorectal Cancer – Surgery, Diagnostics and Treatment In Tech; 2014
 • Rodrigo L, Colorectal Cancer – From Pathogenesis to Treatment In Tech; 2016
 • 218 участия с научни доклади на форуми в чужбина и у нас
 • 86 цитирания в Google Scholar (h-index 5)
 • 32 Цитирания в Web of Science (h-index 3)
 • 32 Цитирания в Scopus (h-index 3)
 • Общ импакт фактор 74.986
 • Научен ръководител и консултант на 3 успешно защитили докторанти и 2 активни докторанти към момента от МУ-Варна
 • Участия в над 10 научни журита за придобиване на ОНС и АД

Научни публикации

Отворен достъп

Член на

 • Председател на Асоциацията на Университетските болници в Р. България от м. май 2014 г.
 • Национален Съсловен Съюз на Лекарите – Хирурзи (НССЛХ)
 • Българско Хирургическо Дружество (БХД)
 • Българска Асоциация на Хирурзи, Гастроентеролози и Онколози (БАХГО)
 • Българска Асоциация на Тъканните Банки (БАТБ)
 • Европейска Асоциация на Тъканните Банки (EATB)
 • Евро Атлантически Трансплант Алианц (EATA)
 • Български Лекарски Съюз, Районна Колегия – Варна (БЛС)
 • Международна Организация на Хирурзи, Гастроентеролози и Онколози (IASGO)
 • Международна Организация на Университетски Преподаватели – Хирурзи (ISUCRS)
 • Европейска Федерация по Колоректален Рак (EFR)
 • Член на общото събрание на факултета по Медицина към МУ-Варна
 • Член на Съюза на учените  - клон Варна.