Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ОТ НАЧАЛОТО НА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

На вниманието на преподавателите и студентите

от Медицински университет – Варна

 

Уважаеми колеги,

 

Във връзка с подготовката за стартиране на новата 2021/2022 учебна година, при отчитане на епидемичната обстановка и спецификата на обучение по специалностите в нашия университет, беше взето решение на Академичния съвет на Медицински университет – Варна (Протокол №25/15.07.2021 г. и издадена Заповед на Ректора № Р-100-446/15.07.   2021г., съгласно която:     

1. Зимният семестър на учебната 2021/2022 година за всички специалности в университета започва в срок, съобразно утвърдения от Академичния съвет график на учебния процес.

2. От началото на зимния семестър на учебната 2021/2022 година учебният процес (включително лекционни занятия, семинарни и практически упражнения, учебни практики, преддипломен стаж, семестриални и държавни изпити) за всички специалности в университета се осъществява присъствено - в реална среда, съобразно утвърдените разписи на учебния процес, при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени с действащата към момента на провеждане на обучението заповед на министъра на здравеопазването и мерките за предпазване от коронавирус (COVID-19). Провеждане на лекционни занятия в електронна среда се допуска по изключение и след утвърдено от Декана/Директора на колежа/филиала предложение на Катедрения съвет/Съвета на колежа.

3. Практическото oбучение и държавните изпити на курсистите в Центъра за професионално обучение (ЦПО) се провеждат присъствено. Допуска се провеждане на теоретично обучение в електронна среда след съгласуване с директора на ЦПО.

Пожелаваме здраве и хубаво лято!