Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ОТ НАЧАЛОТО НА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

На вниманието на преподавателите и студентите

от Медицински университет – Варна

 

Уважаеми колеги,

 Във връзка с подготовката за стартиране на новата 2021/2022 учебна година, при отчитане на епидемичната обстановка и спецификата на обучение по специалностите в нашия университет, беше изменено и допълнено взетото на 15.07.2021г., решение на Академичния съвет на Медицински университет – Варна, съгл. Протокол №28 от 23.08.2021 г., и издадена Заповед на Ректора № Р-100-567/24.08.2021г., както следва:    

           

I.        Зимният семестър на учебната 2021/2022г. за всички специалности в университета започва в срок, съобразно утвърдения от Академичния съвет график на учебния процес.

II.     От началото на зимния семестър на учебната 2021/2022 г.:

1.Учебният процес се осъществява присъствено и в електронна среда чрез използване на средства на информационните и комуникационни технологии при стриктно спазване на утвърдения разпис за съответната специалност.

2.Лекционните занятия да бъдат провеждани изцяло в електронна среда.

3.Практическите учебни занятия/семинарни упражнения да бъдат провеждани присъствено при спазване на всички противоепидемични мерки,  въведени с действаща към момента на провеждане на обучението заповед на министъра на здравеопазването и мерките за предпазване от коронавирус (COVID-19). По предложение на Катедрения съвет/ Съвета на колежа, след утвърждаване от ръководителя на съответното основно звено/филиал практически занятия/семинарни упражнения могат да бъдат провеждани в електронна среда по дисциплини, по които това е възможно при гарантиране на качествен учебен процес.

4.По предложение на Катедрения съвет/Съвета на колежа след утвърждаване от Декана/ Директора на колежа/ филиала / департамента се допуска провеждането в електронна среда и на част от практическите занятия по дисциплини, при които е от съществено значение практическото обучение в присъствена/клинична среда. Преструктурирането на учебния материал и определянето на тематичните единици, които ще бъдат проведени в присъствен формат или в електронна среда, се извършва в съответната катедра/учебен сектор, водещи дисциплината. Катедрата/учебният сектор изготвя график за присъствено обучение и обучение в електронна среда при спазване на утвърдения разпис на учебния процес. Графикът се утвърждава от Декана/Директора на колежа/филиала /департамента и се оповестява на студентите, обучавани по съответната дисциплина, в срок до 13.09.2021г. Същият да бъде отразен и в системата за планиране от административните асистенти.

5.Учебната практика, преддипломният стаж и държавните изпити по всички специалности се провеждат присъствено съобразно възможностите и при съобразяване на спецификата на съответната специалност, при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени с действаща към момента на провеждане на обучението заповед на министъра на здравеопазването и мерките за предпазване от коронавирус (COVID-19).

6.Лекционните занятия, семинарните упражнения и семестриалните изпити при специалностите в задочна форма на обучение се провеждат само в електронна среда

7.Практическото oбучение и държавните изпити на курсистите в Центъра за професионално обучение се провеждат присъствено, съобразно възможностите и при съобразяване на спецификата на съответната дисциплина, при спазване на всички противоепидемични мерки.

8.Обучението на специализанти, провеждано от Медицински университет- Варна се осъществява присъствено, като теоретичното обучение може да бъде провеждано и в електронна среда, по преценка на ръководителя на обучението.

9.При въведени противоепидемични мерки, с които се ограничава възможността за свободно влизане/ придвижване/ пребиваване на територията на страната, провеждането на практическо обучение, на преддипломен стаж и/ или на държавен изпит може да бъде отложено или проведено по друг начин, след разрешение на ръководителя на съответното основно звено/ директора на филиала по мотивирано писмено заявление от студента.

 

Пожелаваме Ви успешна учебна година!