Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Факултет по обществено здравеопазване

Факултетът по обществено здравеопазване на Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов" – Варна е създаден през 2001 г. с Постановление на Министерски съвет № 160/20.06.2001 г. и е единият от първите два факултета по обществено здравеопазване разкрити в България.

Предназначението на ФОЗ на МУ-Варна е да формира високо квалифицирани медицински и немедицински специалисти, необходими за здравната система, с професионална компетентност в областта на общественото здраве и здравеопазване, здравните грижи, управлението и технологиите, развивайки съответните научните области и осъществявайки дейности в полза на обществото.

ФОЗ на МУ-Варна подготвя специалисти с бакалавърска и магистърска степен по специалностите „Медицинска сестра", „Акушерка", „Логопедия", „Клинична логопедия", „Кинезитерапия", „Оптометрист", „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа", „Обществено здравеопазване", „Оказване и контрол на общественото здраве", „Здравен мениджмънт", „Фармацевтичен мениджмънт", „Управление на здравните грижи", „Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт" на английски и на руски език, , „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи", и „Биомедицинска техника и технологии".

Факултетът провежда обучение на докторанти по 9 докторски програми в три професионални направления, курсове за следдипломно обучение, осъществява консултативна и експертна дейност в помощ на организации и институции от здравната и социалната сфера, включително и на международни организации, сред които Европейската комисия, Европейското бюро на СЗО и Световната банка.

В структурата на ФОЗ са включени 8 катедри: Социална медицина и организация на здравеопазването, Икономика и управление на здравеопазването, Хигиена и епидемиология, Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания, Здравни грижи, Медицина на бедствените ситуации и морска медицина, Логопедия и медицинска педагогика и Медицинска апаратура, електронни и информационни технологии в здравеопазването. Към ФОЗ на МУ-Варна са разкрити Университетски център по морско здравеопазване - корпоративен член на Международната асоциация по морско здравеопазване и „Зеленият морски двор на Варна" – център за ранна детска социализация.

Научната дейност на академичния състав на ФОЗ обхваща чрез специализирани и интердисциплинарни изследвания широкото поле на общественото здраве и здравеопазване и здравните грижи и има разпознаваем в Българя и чужбина научен и приложен принос. Факултетът и членове на неговия академичен състав са носители на множество престижни награди за научната си дейност, сред които за най-много цитирания в професионално направление 7.4 Обществено здраве, награда на Съюза на учените в България за високи научни постижения в областта на социалните науки, награди „Варна" на Община Варна, „Почетен знак със синя лента" на Медицински университет – Варна. Дипломантите на ФОЗ на МУ-Варна печелят традиционно награди от ежегодния регионален конкурс „Най-добра дипломна работа", организиран от Научно-техническите съюзи – клон Варна и Община Варна.

Специализирани научни издания на ФОЗ на МУ-Варна са списанията Scripta Scientifica Salutis Publicae и „Здравна икономика и мениджмънт".

ФОЗ на МУ-Варна е член на Асоциацията на училищата по обществено здравеопазване в Европейския регион (ASPHER), мрежата „Обществено здравеопазване в Югоизточна Европа" (PH-SEE), мрежата на СЗО „Региони за здраве"(Regions for Health Network, RHN), Мрежата за мониторинг на здравните политики (Health Systems and Policy Monitoring, HSPM) на Европейската обсерватория за здравни системи и политики, Европейската асоциация по здравен мениджмънт (European Health Management Association, EHMA) и на Националната мрежа по глобално здраве.

Факултетът е организатор и съорганизатор на множество национални и международни научни форуми, дискусионни форуми и събития с обществено-полезна цел. ФОЗ на МУ-Варна е инициатор и организатор на фестивала „Море и здраве", включващ научни, спортни и културни събития в подкрепа на връзката между морето и здравето, между науката и обществения живот.

Възпитаници на ФОЗ на МУ-Варна работят в лечебни и здравни заведения в цялата страна и в чужбина, заемат ръководни и лидерски позиции в здравната система и неправителствения сектор в региона и страната, работят в научни и бизнес организации в България и чужбина.


 
Информация за студенти


Декан на Факултет Обществено здравеопазване 

Проф. д-р Теодора Тодорова Димитрова, д.м.

Телефон: 052/ 677 166


Заместник декан по учебната дейност, акредитация и качество

Доц. д-р Елияна Панайотова Иванова, д.м. 

Телефон:  +35952606465Биография​


Заместник декан по научната дейност

Доц. д-р Наталия Василевна Ушева, д.м.

Телефон: 052/ 677 164; 0887784070Заместник декан по практическа дейност

Проф. Силвия Борисова Димитрова, д.оз.н.

Телефон: 052/ 677 274