Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Студенти от цял свят провеждат дигитални часове в МУ-Варна

Във връзка с решение на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение в страната, предвид пандемията с COVID-19 и Заповед на Ректора проф. д-р Валентин Игнатов, обучението по всички специалности в МУ– Варна премина изцяло в електронна среда.

Обучителният процес в МУ-Варна протича нормално, обясняват преподавателите. Студентите активно участват в учебния процес посредством възможностите за осъществяване на дискусии, опциите за разбиране на преподадения материал и формата за обратна връзка, които системата дава.  Blackboard системата за електронно обучение дава широкоспектърни възможности за обогатяване на лекционния материал и упражненията, чрез използване на видео, аудио, PPT и PDF формати, които съчетани с жива връзка между преподаватели и студенти прави обучението много ефективно. Голяма част от чуждестранните студенти в МУ-Варна са в домовете си и заради часовата разлика стават много рано сутринта, за да присъстват на занятията, но са активни и стриктни, допълват преподавателите.

Електронното обучение в Медицински университет – Варна се осъществява с помощта на електронната система за управление на учебния процес Blackboard, придобита и инсталирана през 2014 г. в рамките на проект BG051PO001-4.3.04-0068 по ОП „Развитие на човешките ресурси" – „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна". Blackboard е уеб базирана платформа за електронно обучение, чиято основна цел е да подобрява постиженията на студентите, като повишава тяхната ангажираност към образователния процес, чрез използване на различни инструменти за интерактивно преподаване и оценяване. Решението включва в себе си съвременен софтуер, отговарящ на последните тенденции в образованието, както и съпътстващи услуги, позволяващи успешното внедряване и ефективното му използване за подпомагането на ученето през целия живот.

В продължение на пет години Интернационалният център за електронно и дистанционно обучение (ИЦЕДО) на МУ-Варна провеждаше последователна политика за обучение на преподавателския състав на университета за автономна работа с всички инструменти на платформата, което позволи в рамките на 48 часа след въвеждането на извънредното положение, т.е. от първия работен ден – 16.03. – цялостното обучение във всички факултети, колеж и филиали да премине към ефективно електронно обучение във всички дисциплини, които позволяват това.

Особена тежест пада върху следните функционалности:

  • Модулът за управление на курсове е основен за системата. В него са включени инструменти за синхронно и асинхронно електронно обучение, създаване, редактиране, запис и изтриване на електронни курсове. Платформата предоставя възможност за публикуване на новини и съобщения, както и възможност за провеждане на тестове, оценка и контрол върху работата на студентите и преподавателите. Чрез него се осъществява офлайн-комуникация между преподавателите и студентите и част от дистанционното обучение в настоящата ситуация ползва инструменти като форуми (дискусии), блогове, журнали, Wiki и др.  
  • Модул Управление на съдържанието (Content Management) дава възможност за едно централизирано място за съхранение на всички материали на потребителите, използвани както в учебния процес, така и в извънаудиторните дейности и проекти. По този начин платформата дава възможност за организирано съхранение, управление, споделяне и обновяване на ресурсите на потребителите. Преподавателите могат да предоставят на студентите текстови, аудио-и видео материали, външни линкове, учебници и връзка с богати световни бази данни (напр. McGraw-Hill.
  •  Модул за сътрудничество и видеоконферентна връзка Blackboard Collaborate ultra дава възможност на преподавателите и студентите да използват най-модерни и съвременни инструменти за синхронно виртуално обучение. Платформата разполага с функционалности за видеоконферентна връзка, бяла дъска за споделяне и богат набор от допълнителни инструменти, които допълват и подпомагат традиционните методи на преподаване. Благодарение на този модул в момента се провеждат дистанционно както лекции (с повече от 60 присъстващи), така и упражнения. Вече текат онлайн-колоквиуми, провеждат се конкурсни изпити за асистенти и заседават журита по различни конкурси. Създадени са пространства за провеждане на катедрени и факултетни съвети. Автоматично генерираните отчети за проведените занятия дават информация за присъствие, време на провеждане и активност на участниците. Проверката на учебния процес се осъществява онлайн от деканите. До момента можем да отчетем почти 100% присъствие на студентите в онлайн-обучението, вкл. и на лекции, което сериозно надхвърля данните от присъствените занятия.
  • Модулът електронен дневник управлява и съхранява оценки от изпити, тестове, домашни работи, групови проекти, контролни работи и други. Модулът може да бъде настройван да комуникира и синхронизира данните в него с външни за системата електронни дневници, както и да дава различни справки за представянето на студентите с цел анализ на тяхното представяне и присъствие в учебните занятия.
  • Модул антиплагиатство сравнява работите на студентите (и материалите на преподавателите) с други работи, подадени в системата, както и с материали в интернет.
Все по-успешно функционира и приложение на платформата Blackboard за мобилни устройства, като по този начин преподавателите и студентите могат да работят с електронните ресурси по всяко време и от всякъде. Приложението се използва особено интензивно от студентите в периода на извънредното положение с оглед на активното им участие в занятията.

Центърът е инсталирал и поддържа ВТОРА безплатната LMS платформа MOODLE, в която са качени електронни курсове за външни потребители по оптометрия, педагогика, български език за чужденци и тестове. Възможностите и функционалностите на MOODLE се доближават до тези на Blackboard, но работата на потребителите е по-усложнена.

Използва се и изпитния софтуер Schoolhouse Test 4, с чиято помощ изпитните въпроси задачи и тестове по биология и химия от приемния изпит се теглят на произволен принцип от базата данни пред всички кандидат студенти в реално време, което осигурява максимална прозрачност и обективност на изпитния процес. Подновен е и абонамента за софтуера Articulate 360 Teams, който дава възможност за креативно и максимално ефективно разработване на онлайн- курсове, упражнения и видео-курсове от преподавателите в МУ-Варна с помощта на сътрудниците на центъра.