Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Конкурси за заемане на академични длъжности

На основание чл.3, ал.1 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“- Варна обявява конкурси за заемане на академични длъжности, както следва: 


АД „професор"

 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Детска хирургия"един (0,5 щатна длъжност) за нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Обща и оперативна хирургия". Допълнителни условия по конкурса - да не се прилага изискването на чл.137, ал.1, т.6 от ПРАС в МУ-Варна и сумата от точките за показателите от т.13 до т.22 за област 7. Здравеопазване и спорт, да е 100 т. (сто), без да се прилага изискването повече от 80 т. да е от показател 14;
   
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Нефрология" - един (0,5 щатна длъжност) за нуждите на Факултет „Медицина", Втора катедра по вътрешни болести, УС по нефрология, диализа и токсикология и към Клиника по нефрология към УМБАЛ „Света Марина" ЕАД, гр. Варна. Допълнителни условия по конкурса - да не се прилага изискването на чл.137, ал.1, т.6 от ПРАС в МУ-Варна и сумата от точките за показателите от т.13 до т.22 за област 7. Здравеопазване и спорт, да е 100 т. (сто), без да се прилага изискването повече от 80 т. да е от показател 14;
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Нефрология" - един (0,25 щатна длъжност) за нуждите на Факултет „Медицина", Втора катедра по вътрешни болести, УС по нефрология, диализа и токсикология. Допълнителни условия по конкурса - да не се прилага изискването на чл.137, ал.1, т.6 от ПРАС в МУ-Варна и сумата от точките за показателите от т.13 до т.22 за област 7. Здравеопазване и спорт, да е 100 т. (сто), без да се прилага изискването повече от 80 т. да е от показател 14;
   
 • област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Ортопедия и травматология" един (0.25 щатна длъжност) за нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Ортопедия и травматология". Допълнителни условия по конкурса - да не се прилага изискването на чл.137, ал.1, т.6 от ПРАС в МУ-Варна и сумата от точките за показателите от т.13 до т.22 за област 7. Здравеопазване и спорт, да е 100 т. (сто), без да се прилага изискването повече от 80 т. да е от показател 14;
 • област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Хирургия" един (0.25 щатна длъжност) за нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Обща и оперативна хирургия". Допълнителни условия по конкурса - да не се прилага изискването на чл.137, ал.1, т.3 и т.6 от ПРАС в МУ-Варна и сумата от точките за показателите от т.13 до т. 22 за област 7. Здравеопазване и спорт да е 100 (сто), без да се прилага изискването повече от 80 т. да е от показател 14;

   
  АД „доцент"

 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Ревматология" един (0,5 щатна длъжност) за нуждите на Факултет „Медицина", Първа катедра по вътрешни болести, УС „Ревматология" и Клиника по Ревматология към УМБАЛ „Света Марина" ЕАД, гр. Варна;
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Обща и клинична патология"един (0,25 щатна длъжност) за нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология";

 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност Образна диагностика"един (0,25 щатна длъжност) за нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Образна диагностика, интервенционална рентгенология и лъчелечение";

 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)"( БЕО) един (0,5 щатна длъжност) за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване", Катедра „Хигиена и епидемиология" и Общоболнични длъжности към Обща администрация на УМБАЛ „Света Марина" ЕАД, гр. Варна. Допълнително условие: придобита специалност „Хранене и диететика".;
   
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Управление на обществено здраве"един (0,25 щатна длъжност) за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване", Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването". Допълнителни условия по конкурса: образование „висше", ОКС „Магистър" по специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт"; придобита ОНС „Доктор" по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването".;
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Образна диагностика"един (0.5 щатна длъжност) за нуждите на УС „Рентгенов лаборант" към Медицински колеж – Варна и Клиника „Образна диагностика" към УМБАЛ „Света Марина" ЕАД, гр. Варна. Допълнителни изисквания към кандидатите: Придобита ОНС „Доктор" по специалност „Медицинска радиология и рентгенология" (вкл. използване на радиоактивни изотопи)", професионално направление 7.1 Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт";
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4 Обществено здраве, специалност „Управление на общественото здраве"един за нуждите на УС „Рехабилитатор" към Медицински колеж – Варна. Допълнителни изисквания към кандидатите: придобита ОНС „Доктор" по специалност „Управление на общественото здраве", професионално направление 7.4 Обществено здраве, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт; придобита ОКС „Магистър" по специалност „Кинезитерапия"; придобита ОКС „Магистър" по специалност „Здравен мениджмънт"; да не се прилага изискването на чл. 125, ал.1 т.6 от ПРАС поради липса на такава специалност в Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването;


АД „главен асистент"

 • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 4.2 Химически науки, специалност „Аналитична химия" един за  нуждите на Факултет „Фармация", Катедра „Химия", Изисквания към кандидатите: придобита ОКС „Магистър" по специалност „Химия"; придобита ОНС „доктор" по специалност „Аналитична химия", професионално направление 4.2 Химически науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика; езикови умения по английски език ниво B2;

 • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, специалност „Биохимия" един за  нуждите на Факултет „Фармация", Катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика". Изисквания към кандидатите: придобита ОКС „Магистър" по някоя от следните специалности: „Биология и химия", „Индустриални биотехнологии", „Анализ и контрол на храни"; придобита ОНС „доктор" по специалност „Биохимия", професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика; квалификации, свързани с „Анализ и контрол на храните и водите";
 • област на висше образование  7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, специалност „Фармацевтична химия" един за  нуждите на Факултет „Фармация", Катедра „Фармацевтична химия". Допълнителни условия по конкурса – кандидатите да имат следните квалификации: придобита ОКС „Магистър" по специалност „Фармация",  придобита ОНС „доктор" по специалност „Фармацевтична химия", придобита специалност „Анализ на лекарствените продукти";

 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Управление на общественото здраве" – един (0,5 щатна длъжност) за нуждите на Катедра „Организация и икономика на фармацията", Факултет „Фармация". Допълнителни изисквания към кандидатите: придобита ОКС „магистър" по специалност „Здравен мениджмънт", придобита ОНС „доктор" по специалност „Управление на общественото здраве", професионално направление 7.4. Обществено здраве, област на висше образование  7. Здравеопазване и спорт"; кандидатите да имат призната специалност в системата на здравеопазването по „Икономика на здравеопазването" и минимален преподавателски стаж четири години;

 • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3 Биологически, специалност Микробиология" - един за нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Микробиология и вирусология". Изисквания към кандидатите: ОКС „Магистър" по медицина; придобита специалност „Микробиология"; придобита ОНС „доктор" по специалност „Микробиология", професионално направление 4.3 Биологически науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика;
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина, специалност „Обща медицина"един (0,5 щатна длъжност) за нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Обща медицина и клинична лаборатория", УС „Обща медицина" и Клиника  „Ревматология" към УМБАЛ „Света Марина" ЕАД, гр. Варна. Изисквания към кандидатите: придобита ОКС „Магистър" по специалност „Медицина", придобита ОНС „доктор" по специалност „Обща медицина", област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, , професионално направление 7.1 Медицина;
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Ревматология"един (0,5 щатна длъжност) за нуждите на Факултет „Медицина", Първа катедра по вътрешни болести, УС по Ревматология, и Клиника по ревматология  на УМБАЛ „Света Марина" ЕАД, гр. Варна;
 • област на висше образование. 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Епидемиология" (БЕО и АЕО)един за нуждите на  Факултет „Обществено здравеопазване", Катедра „Хигиена и епидемиология". Изисквания към кандидатите: придобита ОКС „Магистър" по медицина, специалност „Епидемиология", придобита ОНС „доктор" по специалност „Епидемиология", област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт. професионално направление 7.1. Медицина.;
 • област на висше образование. 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление, 7.1. Медицина, специалност „Епидемиология" (БЕО) - един за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване", Катедра „Хигиена и епидемиология", УС „Епидемиология". Изисквания към кандидатите: придобита ОКС „Магистър" по медицина, специалност „Епидемиология", придобита ОНС „Доктор" по специалност „Епидемиология", професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт.;
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)" (БЕО и АЕО) един за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване", Катедра „Хигиена и епидемиология". Изисквания към кандидатите: придобита ОКС „Магистър" по медицина; специалност „Хранене и диететика", придобита ОНС „Доктор" по специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)", професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт";
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Управление на обществено здраве"(БЕО и АЕО) един за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване",  Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването", УС по медицинска етика и право. Изисквания към кандидатите: ОКС „Магистър" по специалностите „Философия" и „Право"; придобита ОНС „Доктор" по специалност „Управление на общественото здраве";
 • област на висше образование. 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление, 7.1. Медицина, специалност „Очни болести" (БЕО и АЕО)двама (по 0,5 щатна длъжност) за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване", Катедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания", УС „Оптометрист" и към „СБОБАЛ - Варна" ЕООД. Изисквания към кандидатите: да имат специалност „Очни болести"; да имат ОНС „Доктор"; да имат преподавателски стаж;
 • област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)" (БЕО и АЕО) – един за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване", Катедра „Икономика и управление на здравеопазването". Условие за кандидатстване: кандидатите  трябва да притежават ОКС „Магистър" по психология и ОНС „Доктор" по социология;
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, специалност „Детска дентална медицина" един за нуждите на Факултет „Дентална медицина", Катедра „Детска дентална медицина";
 •  област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, специалност Детска дентална медицина"един за нуждите на Факултет „Дентална медицина", Катедра „Детска дентална медицина";
   
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, специалност „Пародонтология и заболявания на оралната лигавица" един за нуждите на Факултет „Дентална медицина", Катедра „Пародонтология и дентална имплантология";
   
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, специалност „Оперативно зъболечение и ендодонтия" един за нуждите на Факултет „Дентална медицина", Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология";
   
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, специалност „Орална хирургия" един за нуждите на Факултет „Дентална медицина", Катедра „Орална хирургия".;

 

Срокът за подаване на документи е два месеца от датата на публикуване на обявата в Държавен вестник. За справки и документи – Медицински университет – Варна, ул. „Марин Дринов" № 55, отдел „Кариерно развитие", ет.3, стая 320, тел. 052/677-055 и 052/677-156

 

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 8/ 28.01.2020. г.

 

С П И С Ъ К

С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

ПРОФЕСОР"

 1. Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурса;
 2. Творческа автобиография с подпис на кандидата;
 3. Заверено за вярност копие на диплома за ОКС „магистър" с приложението към нея;
 4. Заверено за вярност копие на диплома за придобита ОНС „доктор";
 5. Заверено за вярност копие на диплома за академична длъжност „доцент";
 6. Заверено за вярност копие на документ за придобита специалност в сферата на здравеопазването  – ако е приложимо;
 7. Попълнени електронни справки с хартиен и електронен вариант на приложените доказателства, подредени и номерирани съответно на електронното описание и подписани от кандидата:
  ·         доказваща изпълнение на минималните изисквания за придобиване на ОНС „доктор“;
  ·         доказваща изпълнение на минималните изисквания за заемане на АД „професор“;
 8. Справка за оригиналните научни приноси, подписана от кандидата;
 9. Справка учебна натовареност;
 10. Резюмета на научните трудове на български и на английски език;
 11. Удостоверение за стаж по съответната специалност;
 12. Удостоверение за преподавателски стаж;
 13. Удостоверение за ръководство на успешно, защитили докторанти;
 14. Медицинско свидетелство;
 15. Свидетелство за съдимост;
 16. Монографичен/ хабилитационен труд (4 екземпляра) или равностойни на него публикации;
 17. Резюмета на монографичния/хабилитационния труд на български и английски език, всяко в обем не по-малко от 10 стандартни машинописни страници;
 18. Списък с реално отпечатани пълнотекстови публикации в научни списания и сборници с приложени копия, които не са включени в справката за покриване на минималните наукометрични изисквания (т.7), подписани от кандидата;
 19. Списък с участия в национални и международни научни прояви;
 20. Академична справка за публикации, издадена от библиотеката на МУ- Варна или на друго Висше училище (ВУ) или Научна организация (НО);
 21. Справка за цитирания, издадена от библиотеката на МУ- Варна или на друго ВУ или НО;
 22. Справка за наличие на профил в Google Scholar (както и Research Gate и други профили в научни мрежи – ако има такива), издадена от библиотеката на МУ- Варна или на друго ВУ или НО;
 23. Декларация за достоверност на представените документи, попълнена и подписана от кандидата;
 24. Други - кандидатът може да представи и други документи, свързани с научната и преподавателската му дейност, които следва да се опишат последователно към списъка по горе. Например: копие на дипломата за придобита НС „доктор на науките", справка за импакт фактор, издадена от библиотеката на МУ – Варна или на други ВУ или НО, изобретения, рационализации, патенти и др.
  ___________________________________________________________
         Забележки:

   1. Всички необходими за участие в конкурса документи се представят в 1 екземпляр на хартиен носител – оригинал и 8 екземпляра на електронен носител (флаш памет).
  2. Представените доказателства не трябва да повтарят посочените такива за придобиване на образователна и научна степен „доктор", научна степен „доктор на науките" и при заемане на предходна академична длъжност.

  ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ОТДЕЛ „КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ" НА МУ-ВАРНА, ул.Марин Дринов", 55, ет. 3, стая 320 и тел: 052/677-055; 052/677 156

   
  За Ваше улеснение:

  Условия и ред за заемане на АД „професор"

  Наукометрични показатели по Област 7

  Наукометрични показатели по Област 4

  Наукометрични показатели по Област 3


   
  С П И С Ъ К
  С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ 
   „ДОЦЕНТ"
   
 1. Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурса;
 2. Творческа автобиография с подпис на кандидата;
 3. Заверено за вярност копие на диплома за ОКС „магистър" с приложението към нея;
 4. Заверено за вярност копие на диплома за придобита ОНС „доктор";
 5. Заверено за вярност копие на документ за придобита специалност в сферата на здравеопазването – ако е приложимо;
 6.  Попълнени електронни справки с хартиен и електронен вариант на приложените доказателства, подредени и номерирани съответно на електронното описание и подписани от кандидата:
  ·         доказваща изпълнение на минималните изисквания за придобиване на ОНС „доктор“;
  ·         доказваща изпълнение на минималните изисквания за заемане на АД „доцент“;
 7. Справка за оригиналните научни приноси, подписана от кандидата;
 8. Справка за учебна натовареност;
 9. Резюмета на научните трудове на български език и на английски език;
 10. Удостоверение за стаж по съответната специалност;
 11. Удостоверение за преподавателски стаж;
 12. Медицинско свидетелство;
 13. Свидетелство за съдимост;
 14. Монографичен/ хабилитационен труд (4 екземпляра) или равностойни на монографичния труд публикации;
 15. Резюмета на монографичния/ хабилитационния труд на български и английски език, всяко в обем не по-малко от 10 стандартни машинописни страници);
 16. Списък с реално отпечатани пълнотекстови публикации в научни списания и сборници с приложени копия, които не са включени в справката за покриване на минималните наукометрични изисквания (т.6), подписани от кандидата;
 17. Списък с участия в национални и международни научни прояви;
 18. Академична справка на публикации, издадена от библиотеката на МУ- Варна или на друго Висше училище (ВУ) или Научна организация (НО);
 19. Справка за цитирания, издадена от библиотеката на МУ- Варна или на други ВУ или НО;
 20. Справка за наличие на профил в Google Scholar (както и Research Gate и други профили в научни мрежи – ако има такива), издадена от библиотеката на МУ- Варна или на друго ВУ или НО;
 21. Декларация за достоверност на представените документи, попълнена и подписана от кандидата;
 22. Други - Кандидатът може да представи и други документи, свързани с научната и преподавателската му дейност, които следва да се опишат последователно към списъка по горе. Например: копие на дипломата за придобита НС „доктор на науките", справка за импакт фактор, издадена от библиотеката на МУ – Варна или на други ВУ или НО, изобретения, рационализации, патенти и др.
  ___________________________________________________________
         Забележки:
 1. Всички необходими за участие в конкурса документи се представят в 1 екземпляр на хартиен носител – оригинал и 8 екземпляра на електронен носител (флаш памет).
 2. Представените доказателства не трябва да повтарят посочените такива за придобиване на образователна и научна степен „доктор", научна степен „доктор на науките" и при заемане на предходна академична длъжност.
   
   ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ОТДЕЛ „КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ" НА МУ-ВАРНА, ул.Марин Дринов", 55, ет. 3, стая 320 и тел: 052/677-055; 052/677 156
  За Ваше улеснение:

  Условия и ред за заемане на АД „доцент"

  Наукометрични показатели по Област 7

  Наукометрични показатели по Област 4

  Наукометрични показатели по Област 3


   
  ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ОТДЕЛ „КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ" НА МУ-ВАРНА, ул.Марин Дринов", 55, ет. 3, стая 320 и тел: 052/677-055; 052/677 156

   
  С П И С Ъ К
  С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ
  „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ"
   
 1. Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурса;
 2. Творческа автобиография с подпис на кандидата;
 3. Заверено за вярност копие на диплома за ОКС „магистър" с приложението към нея;
 4. Заверено за вярност копие на диплома за придобита ОНС „доктор" или документ удостоверяващ, че кандидатът е придобил ОНС „доктор", издаден от съответното висше училище или научна организация;
 5. Заверено за вярност копие на документ за придобита специалност в сферата на здравеопазването – ако се изисква в условията на конкурса;
 6. Попълнени електронни справки с хартиен и електронен вариант на приложените доказателства, подредени и номерирани съответно на електронното описание и подписани от кандидата:
  ·         доказваща изпълнение на минималните изисквания за придобиване на ОНС „доктор“;
  ·         доказваща изпълнение на минималните изисквания за заемане на АД „главен асистент“ (за област 3; за област 4; за област 7)
 7. Удостоверение за стаж по специалността;
 8. Удостоверение за преподавателски стаж;
 9. Медицинско свидетелство;
 10. Свидетелство за съдимост;
 11. Справка за наличие на профил в Google Scholar (както и Research Gate и други профили в научни мрежи – ако има такива), издадена от библиотеката на МУ- Варна или на друго ВУ или НО;
 12. Документ за владеене на чужд език – ниво В2, или аналогичен документ, издаден от Департамент „Чуждоезиково обучение, комуникации и спорт" на МУ-Варна – ако такъв се изисква в условията на конкурса;
 13. Декларация за достоверност на представените документи, попълнена и подписана от кандидата;
 14. Други - кандидатът може да представи и други документи, свързани с научната и преподавателската му дейност, които следва да се опишат последователно към списъка по горе.
  ___________________________________________________________
  Забележки:
 1. Всички необходими за участие в конкурса документи се представят в 1 екземпляр на хартиен носител – оригинал и 6 екземпляра на електронен носител (флаш памет).
 2. Представените доказателства не трябва да се повтарят с представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор".

  ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ОТДЕЛ „КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ" НА МУ-ВАРНА, ул.Марин Дринов", 55, ет. 3, стая 320 и тел: 052/677-055; 052/677 156

   
  За Ваше улеснение:

  Условия и ред за заемане на АД „главен асистент"

  Наукометрични показатели по Област 7

  Наукометрични показатели по Област 4

  Наукометрични показатели по Област 3