Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Деян Дженков

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 22.03.2019 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Патологоанатомия и цитопатология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноKатедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология"
Кандидат:д-р Деян Людмилов Дженков
Тема на дисертационния труд:„Експресия на транскрипционен фактор ZBTZB20 в глиални тумори на централна нервна система"
Научен ръководител: Проф. д-р Петър Иванов Генев, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-665/ 18.12.2018 г.
ПредседателПроф. д-р Петър Иванов Генев, д.м. – специалист по патоанатомия, Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, МУ – Варна, гр. Варна;Становище
Външен членДоц. д-р Екатерина Боянова Софтова, д.м, – специалист по патоанатомия, гр. Варна;Рецензия
Външен членПроф. д-р Николай Е. Лазаров, д.м.н. – специалист по анатомия, Катедра по анатомия и хистология, МУ– София, гр. София;Рецензия
Външен членДоц. д-р Георги Ников Чалдъков д.м., Катедра по анатомия и клетъчна биология, МУ – Варна, гр. Варна;Становище
Вътрешен членПроф. д-р Явор Петков Енчев, д.м.н. – специалист по неврохирургия, Катедра по неврохирургия и УНГ болести, МУ – Варна, гр. Варна;Становище
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  05.04.2019 г. От  14:00 ч. в Трета аудитория на МУ – Варна. ​ ​