Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Ренета Христова Стефанова


ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
Дата на публикуване: 27.11.2020 г.
Област на висше образование:
 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.7 Администрация и управление

Докторска програма по специалността: „Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)".

Факултет: „Обществено здравеопазване"
Първично структурно звено: Катедра „Икономика и управление на здравеопазването"
Кандидат: Ренета Христова Стефанова
Тема на дисертационния труд: Системата за управление на качеството като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските фармацевтични производители"
Научни ръководители:  Проф. Антония Славчева Димова-Йорданова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на Научно жури: № Р-109-384/ 08.10.2020 г.
Председател: Доц. Любомира Драгомирова Коева-Димитрова, д.и. – хабилитирана в професионално направление 3.8. Икономика, катедра „Икономика и управление на здравеопазването", Медицински университет – Варна

 Становище

 

Външен член Проф. Асена Христова Стоименова, д.м. – хабилитирана в професионално направление 7.4. Обществено здраве, Медицински университет – София Рецензия
Външен член  Доц. Александър Иванов Вълков, д.у. – хабилитиран в професионално направление 3.7.  Администрация и управление, Университет за национално и световно стопанство – София

 Рецензия

 

Външен член Доц. Добрин Жеков Добрев, д.у. – хабилитиран в професионално направление 3.7. Администрация и управление, Икономически университет – Варна Становище
Вътрешен член
Проф. Антония Славчева Димова-Йорданова, д.м. – хабилитирана в професионално направление 3.7. Администрация и управление, катедра „Икономика и управление на здравеопазването", Медицински университет – Варна

 Становище

 

Автореферат​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 11.12.2020 г. от 14:00 ч. във виртуалната зала на електронната платформа на Blackboard към МУ- Варна