Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Информация за студентиЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИ В ПО-ГОРЕН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ :

Начало на учебната 2020/2021 година е 14.09.2020 година
Учебния процес през зимен семестър на учебната 2020/2021 г. ще се провежда по утвърден от Директора на колежа график за присъствено и електронно базирано обучение при спазване на утвърдения разпис на учебния процес.
Преминаване и записване в по-горен курс на обучение се извършва при успешно полагане на семестриалните изпити и учебните практики-летен стаж по учебен план за съответните специалности, и след внасяне в определения срок на семестриалната такса за обучение;

Съгласно Правилника за учебната дейност на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, чл. 90, ал. 1, т. 1, т. 2 и ал. 3 записването на студентите за преминаване в следващ семестър на обучение се извършва, както следва:

  • За студенти с всички положени изпити – до две седмици от началото на семестъра;
  • За студенти с изпити на септемврийска поправителна сесия или след допълнителна изпитна сесия – до две седмици след приключването на съответната сесия.
Студентите, неспазили сроковете за записване, прекъсват административно обучението си с право да запишат съответния семестър през следващата учебна година.

  • При записването си студентите представят в учебната канцелария на колежа:
  • Платежен документ от банката за платена такса за обучение – оригинал или можете да ползвате възможностите за банкиране чрез ДСК Директ;
  • Документи за записване (попълнен именник, подпечатан от библиотеката, че студентът не дължи книги, декларация за здравно осигуряване, декларация за доброволно предоставяне на личните данни на МУ-Варна, декларация за неразгласяване на лични данни и известие за защита на данните на студентите –как и защо използваме Вашата лична информация), които се закупуват от книжарницата на МУ – Варна и копирните услуги във фоайето на МК – Варна;
  • Студентска книжка.
Разрешава се преминаване и записване в по-горен курс на обучение с не повече от два невзети изпита от учебния план за съответния курс, които задължително трябва да бъдат успешно положени до края на учебната година, в която е записан студентът. 
Студентите, неположили успешно останали от предходна година изпити, прекъсват „по слаб успех“;
Студентите, останали след ликвидационната сесия с повече от два невзети изпита за съответния курс, прекъсват „по слаб успех“.

Явяването на неположени от предходна учебна година изпити след Ликвидационна изпитна сесия се извършва, по изключение, след подаване на писмено заявление, след съгласуване с преподавателя водещ дисциплината и с разрешение на Директора на колежа и Директора на Дирекция „Учебна дейност“ на университета. При положителна резолюция, явяването на тези извънредни изпитни дати, извън рамките на поправителната и ликвидационна сесии става след получаване на индивидуален протокол и заплащане на утвърдена от Академичния съвет такса в размер на 200 лева.

Повече информация може да получите на телефони: 052 677 265 и 052 677 270.