Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

Утвърдени програми за специализация по Наредба 34/2006г. на МЗ

​​​ Авиационна медицина (пр)

Акушерство и гинекология (валидна до 12.10.2015г.)

Анализ на лекарствените продукти

Анатомия, хистология и цитология

Ангиология

Анестезиология и интензивни грижи

Анестезиология и интензивно лечение

Апаратно поддържане на извънтелесно кръвообращение (за медицински сестри и фелдшери)

Биофизика

Биохимия (за биохимици, биолози и химици)

Биохимия

Болнична хигиена (превенция и контрол на инфекциите)

Вирусология (пр)

Вътрешни болести (валидна до 15.03.2017г.)

Гастроентерология

Гериатрична медицина

Гръдна хирургия

Детска гастроентерология

Детска дентална медицина (валидна до 20.10.2019г.)

Детска ендокринология и болести на обмяната

Детска кардиология

Дентална клинична алергология

Детска клинична хематология и онкология

Детска неврология -  валидна до 21.02.2017

Детска нефрология и хемодиализа

Дентална имплантол​огия​

Дентална образна диагностика

Дентална, орална и лицево - челюстна хирургия

Детска пневмология и фтизиатрия

Детска психиатрия

Детска ревматолотия (пр)

Детска хирургия

Ендокринология и болести на обмяната

Епидемиология на инфекциозните болести - валидна до 30.05.2018г.

Икономика на здравеопазването - валидна до 14.02.2019г.

Инфекциозни болести - валидна до 08.01.2017

Кардиология

Кардиохирургия (пр) - валидна до 30.09.2018г.

Клинична алергология

Клинична фармация

Клинична хематология - валидна до 08.11.2016

Клинична химия

Клинична имунология - валидна до 21.02.2017

Клинична лаборатория - валидна до 28.02.2017

Клинична психология (пр)

Клинична токсикология

Клинична фармакология и терапия (пр) - валидна до 08.12.2016

Комунална хигиена

Консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене

Кожни и венерически болести

Лабораторна имунология (за биолози, биохимици, молекулярни биолози, биотехнолози) - валидна до 21.02.2017

Лечебни растения и билково дело

Лъчелечение

Лицево-челюстна хирургия

Медицина на бедствените ситуации и конспекти

Медицинска биология

Медицинска генетика - валидна до 20.12.2016

Медицинска зоология (пр)

Медицинска информатика и здравен мениджмънт

Медицинска паразитология

Медицинска педагогика

Медицинска радиологична физика (за физици и инж​енери) - валидна до 02.07.2015 ​

Медицинска санитарна физика (за физици и инженери)

Медицинска сестра за социални дейности

Медицинска онкология (пр) - валидна до 08.10.2018г.

Микробиология (микробиолози и биолози)

Микробиология

Неврохирургия

Неонатология (пр)

Нервни болести - валидна до 14.09.2016

Нефрология (пр)

Нуклеарна медицина - валидна до 26.11.2017г.

Образна диагностика

Обща дентална медицина - валидна до 02.12.2018г.

Обща и клинична патология - валидна до 03.07.2018г.

Обща медицина по Наредба 34 на МЗ

Обща хигиена

Обществено здравеопазване

Оперативно зъболечение и ендодонтия

Операционна и превързочна техника

Орална хирургия - валидна до 26.07.2017г.

Организация и икономика на дистрибуторската и аптечна практика

Организация и икономика на фармацевтичното производство

Ортодонтия - валидна до 24.04.2018г.

Ортопедия и травматология

Очни болести

Пародонтология и заболявания на оралната лигавица

Патофизиология (пр)

Педиатрия - валидна до 30.11.2016

Пластично-възстановителна и естетична хирургия

Пневмология и фтизиатрия (пр)

Правно регулиране в здравеопазването (пр)

Протетична дентална медицина

Професионални болести (пр)

Психиатрични грижи ( за медицински сестри и фелдшери )

Психиатрия (пр)

Първични здравни грижи

Радиобиология (за биолози, физици и химици) - валидна до 02.07.2015​

Радиацион​на хигиена​ - валидна до 02.07.2015

Радиобиология (валидна до 02.07.2015)​

Радиационна хигиена (за биолози, физици и химици) - валидна до 02.07.2015

Ревматология

Санитарна химия

Санитарно инженерство (за инженери и архитекти)

Социална медицина и обществено дентално здраве

Социална медицина и здравен мениджмънт

Специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания

Спешна медицина

Спешна медицинска помощ (за медицински сестри и фелдшери)

Спортна медицина (пр)

Съдебна медицина

Съдебна психиатрия

Съдова хирургия

Теоретични основи на медицинската химия (валидна до 25.05.2015)​

​​​ Технология на лекарствата с биофармация

Токсикология (за биолози, химици, ...)

Токсикология за лекари

Токсикология и токсикологичен анализ (фармацевти)

Трансфузионна хематология - валидна до 08.10.2017г.

Трудова медицина

УНГ-болести

Урология

Фармакология

Физикална и рехабилационна медицина (пр)

Физиология

Хигиена на ДЮВ

Хирургия

Хранене и диететика


Програми утвърдени от министъра на здравеопазването, по специалности заличени през 2010г. от Номенклатурата на специалностите в системата на здравеопазването.

Козметична (естетична) хирургия

Висцерална хирургия


Уточнение:

Програмите са публикувани с названията, с които са утвърдени от министъра на здравеопазването. Някои от специалностите по Наредба №34 са с променени имена. Ако установите разлики в името на специалността, която Ви интересува, разгледайте Приложения №1 и №2 на Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.