Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Курсове

                  
                   

На 29.02.2024  стартира обучение по Високоспециализирана дейност по Ехокардиография – експертно ниво, трансторакална, трансезофагеална, стрес-ехокардиография

Срок на обучение: 60 работни дни (в рамките на 6 месеца)

База за обучение: УМБАЛ "Св.Марина" ЕАД – Варна (Център за симулационна техника и медицинска апаратура)

Ръководител обучение: проф. д-р Мария Негринова Негрева, д.м.н.; проф. д-р Йото Трифонов Йотов, д.м.; доц. д-р Атанас Ангелов Атанасов, д.м.; доц. д-р Явор Димитров Пейчев, д.м.; д-р Даниела Стоянова Панайотова, д.м.

Обучението е за лица с призната специалност по: Кардиология и професионална квалификация по ВСД „Ехокардиография – фундаментално ниво“​


ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА


тема:Дентална имплантология

продължителност в учебни дни: 10* (5 цикъла х 2 дни)

*курсът се състои от 5 цикъла, провеждащи се през 2 месеца; по 2 дни за цикъл

начало: по индивидуална заявка, след сформиране на група от 8 курсиста

база: МУ-Варна

структура в база: Факултет Дентална медицина

ръководител обучение: проф. д-р Ст. Пеев д.м.н.

предназначен за: лекари по дентална медицина

такса за всеки цикъл: 650 лв.

такса за пълния курс: 3250 лв.

 

тема:Директни възстановявания в антериорната и постериорната област – теория и практика

продължителност в учебни дни: 1 ден

начало: по индивидуална заявка

база: МУ-Варна

структура в база: Медико-дентален център

ръководител обучение: доц. д-р Цв. Борисова, д.м.н.

предназначен за: лекари по дентална медицина

такса: 250 лв.