Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Форма на кандидатстудентските изпити за учебната 2024/2025 г.

​​​За специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар" кандидат-студентите полагат писмени конкурсни изпити – по биология и по химия, с обща продължителност от четири часа. Ако кандидат-студентът е избрал да се яви на изпит само по единия от двата предмета (биология или химия), съответно на предварителна и/или редовна сесия, то продължителността на съответния изпит е два часа.

------------------------------------------------------------------------------

Конкурсен изпит по биология за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар"
Изпитът по биология представлява решаване на комбинация от тестови въпроси върху учебния материал, изучаван в СОУ по биология и здравно образование в 8, 9, 10, 11 и 12 клас (задължителна и профилирана подготовка), посочен в програмата за подготовка на кандидат-студентите. Програмата можете да видите тук, а ту​к можете да се запознаете с учебниците.
Тестовите въпроси са от „Сборник с тестови задачи за кандидатстудентски изпит по биология" – 1 и 2 част, издания на МУ-Варна, 2022 г. Информация за сборниците можете да откриете тук.
Указания и примерни тестове за изпита можете да видите тук.

 
Конкурсен изпит по химия за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар"

Изпитът по химия включва решаване на една задача и тест върху учебния материал, изучаван в СОУ по химия и опазване на околната среда в 8, 9, 10, 11 и 12 клас (задължителна и профилирана подготовка), посочен в програмата за подготовка на кандидат-студентите. Програмата за изпита по химия можете да видите тук, а тук можете да се запознаете с учебниците.
Задачата е от „Сборник със задачи за кандидатстудентски изпит по химия", издание на МУ-Варна, 2022 г.
Тестът включва въпроси от „Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия", издание на МУ- Варна, 2022 г.
Информация за сборниците можете да откриете тук.

Указания и примерни тестове за изпита можете да видите тук.

-------------------------------------------------------------------------------

Кандидат-студентите за направление „Военен лекар" допълнително се явяват във ВВМУ и на:

  • Изпит за физическа годност/подготовка
  • Писмен тест по английски език
  • Медицинско освидетелстване на годността за обучение във ВВМУ
  • Оценка на психологичната пригодност за обучение във ВВМУ

Вижте повече за изпитите тук.

-------------------------------------------------------------------------------

За специалностите „Медицинска сестра",Акушерка", „Кинезитерапия"(ОКС „бакалавър“), „Медицински лаборант", „Помощник-фармацевт", „Рехабилитатор", „Рентгенов лаборант" и „Медицински козметик" и направление „Военна медицинска сестра" кандидат-студентите полагат писмен конкурсен изпит по биология – на предварителна и/или на редовна сесия​. Времетраенето на изпита е 2 часа. Изпитът е тест и включва въпроси, съобразени с учебния материал, изучаван в СОУ по биология и здравно образование в 8, 9, 10, 11 и 12 клас (задължителна и профилирана подготовка).
Тестът включва въпроси, публикувани в Сборника с тестови задачи за кандидатстудентски изпит по биология за специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Кинезитерапия“, „Медицински лаборант“, „Помощник-фармацевт“, „Рентгенов лаборант“, „Рехабилитатор“, „Медицински козметик“ и направление „Военна медицинска сестра“, издание на МУ-Варна, 2023 г. Информация за сборника можете да откриете тук​. Указания и примерни тестове за изпита можете да видите ту​к​.
На редовна сесия кандидат-студентите за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", които кандидатстват само за един от филиалите на МУ-Варна в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново, полагат конкурсния изпит тест по биология в съответния филиал. На редовна сесия кандидат-студентите, които кандидатстват за повече от един филиал и/или за специалности към МУ-Варна, полагат конкурсния изпит тест по биология в гр. Варна​

-------------------------------------------------------------------------------

Кандидат-студентите за направление „Военна медицинска сестра" допълнително се явяват във ВВМУ и на:

  • Изпит за физическа годност/подготовка 
  • Медицинско освидетелстване на годността за обучение във ВВМУ
  • Оценка на психологичната пригодност за обучение във ВВМУ

Вижте повече за изпитите тук.

-------------------------------------------------------------------------------

За специалността „Зъботехник" се провежда конкурсен изпит по моделиране с продължителност пет часа.

-------------------------------------------------------------------------------

За специалността „Управление на здравните грижи", ОКС „магистър", се кандидатства чрез конкурсен изпит: есе по зададена тема, свързана с дейността здравни грижи. ​Примерните теми за изпита можете да видите тук.​

-------------------------------------------------------------------------------

За специалността „Управление на здравните грижи", ОКС „бакалавър", се кандидатства чрез полагане на писмен и устен изпит по Социална медицина и здравен мениджмънт. Писменият изпит е с продължителност три часа и включва тест от 30 въпроса. Устният изпит включва: устен отговор на един въпрос от конспекта за подготовка и интервю с кандидата, относно вижданията му за професионална реализация. До устен изпит се допускат само кандидатите с оценка от писмения изпит най-малко „3.00". ​Указания за изпита можете да видите тук.​ ​

--------------------------------------------------------------------------------

Приемът за специалностите „Медицински оптик“, „Здравен мениджмънт“ (ОКС „бакалавър“), „Логопедия“​, „Инспектор по обществено здраве“ ​и „Биомедицинска техника и технологии“ е чрез конкурс по документи на база оценките от ДЗИ по български език и литература и среден успех от дипломата за средно образование.

-------------------------------------------------------------------------------

Кандидат-студентите за ОКС „магистър" по специалностите „Здравен мениджмънт", „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи" „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа", „Опазване и контрол на общественото здраве", „Оптометрист”„Електронни и информационни технологии в здравеопазването“, ​„Клинична логопедия", ​„Кинезитерапия“, ​ „Козметология" и „Трансфер на технологии и иновации във фармацията" участват в конкурс по документи на база среден успех от курса на обучение и среден успех от държавните изпити от дипломата за висше образование.

-------------------------------------------------------------------------------

Програмите за изпитите, списъци на учебниците за подготовка и допълнителна информация за кандидатстването в МУ-Варна може да намерите в изданието „Справочник за прием на студенти за учебната 2024/2025​ година". Информация за Справочника и сборниците за подготовка за изпитите може да намерите тук.​