Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Форма на кандидатстудентските изпити за учебната 2020/2021 год.

За специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар" кандидат-студентите полагат писмени конкурсни изпити по биология и химия. Всеки е с продължителност от четири часа:

- Конкурсен изпит по биология за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар"

  1. Изпитът представлява решаване на комбинация от тестови въпроси, съобразени с учебния материал, изучаван в СОУ за 8-ми, 9-ти и 10-ти класове. Тестовите въпроси са от сборниците с тестови задачи за кандидатстудентски изпит по биология върху учебния материал за задължителна подготовка, изучаван в 8-ми, 9-ти и 10-ти клас, издания на МУ – Варна, съответно 2014, 2015 и 2016 година.     
  2. Комбинацията съдържа въпроси с различна трудност, от пет различни типа:
  • Първият тип включва въпроси с по 4 отговора, като верният е само един.
  • Третият тип включва поредица от верни и неверни твърдения.
  • Петият тип включва отговори на кратки въпроси или обяснения на термини в обем, съобразен с обема на текста в указаните основни учебници за подготовка.           
Въпросите се оценяват с точки в зависимост от тяхната големина и трудност. Общият брой точки се превръща в оценка.

- Конкурсен изпит по химия за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар"

Изпитът по химия включва решаване на две задачи и тест.
Задачите са от помагалото „Сборник със задачи за кандидатстудентски изпит по химия„, издание на МУ- Варна, 2018 г. Едната задача е от раздел „Неорганична химия„, а другата от раздел „Органична химия„. Решенията на задачите трябва да са точни и добре обосновани, отговарящи на условията посочени в задачата, а взаимодействията - представени с химични уравнения.
Тестът включва въпроси публикувани в „Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия", издание на МУ- Варна, 2018 г. Въпросите са два вида: 

1. Въпроси с избор на отговор, като само един е верен. Тези са от неорганична химия и от органична химия.
2. Въпроси, на които кандидат-студентът трябва да представи кратки отговори. Тези въпроси са от неорганична                          химия и от органична химия.

-------------------------------------------------------------------------------

Кандидат-студентите за направление „Военен лекар" допълнително се явяват и на:

  • Изпит за физическа годност (провежда се във ВВМУ)
  • Писмен тест по английски език (провежда се във ВВМУ)
  • Медицинско освидетелстване на годността за обучение във ВВМУ (провежда се във МБАЛ-ВМА - Варна)
  • Психологична оценка (пригодност) за обучние във ВВМУ (провежда се във ВВМУ)

Вижте повече за изпитите тук.

-------------------------------------------------------------------------------

За специалностите „Медицинска сестра", „Акушерка", „Кинезитерапия", „Медицински лаборант", „Помощник-фармацевт", „Инспектор по обществено здраве", „Рехабилитатор", „Рентгенов лаборант" и „Медицински козметик" кандидат-студентите полагат писмен конкурсен изпит по биология. Времетраенето на изпита е 2 часа. Изпитът е тест и включва въпроси, съобразени с учебния материал, изучаван в СОУ за 8 клас, 9 клас, 10 клас. Тестът включва въпроси, публикувани в Сборника с тестови задачи за кандидатстудентски изпит по биология за специалностите от МК-Варна, специалност „Акушерка" и специалност „Медицинска сестра", издание на МУ – Варна, 2017г.

Кандидат-студентите за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", които кандидатстват само за един от филиалите на МУ-Варна в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново, полагат конкурсния изпит тест по биология в съответния филиал. Кандидат-студентите, които кандидатстват за повече от един филиал или за специалности към МУ-Варна, полагат конкурсния изпит тест по биология в гр. Варна.

-------------------------------------------------------------------------------


За специалността „Зъботехник" се провежда конкурсен изпит по моделиране с продължителност пет часа.

-------------------------------------------------------------------------------

За специалността „Управление на здравните грижи", ОКС „магистър", се кандидатства чрез конкурсен изпит: есе по зададена тема, свързана с дейността здравни грижи. 

-------------------------------------------------------------------------------

За специалността „Управление на здравните грижи", ОКС „бакалавър", се кандидатства чрез полагане на писмен и устен изпит по Социална медицина и здравен мениджмънт. Писменият изпит е с продължителност три часа и включва тест от 30 въпроса. Устният изпит включва: устен отговор на един въпрос от конспекта за подготовка и интервю с кандидата, относно вижданията му за професионална реализация. До устен изпит се допускат само кандидатите с оценка от писмения изпит най-малко „3.00".

--------------------------------------------------------------------------------

Приемът за специалностите „Медицински оптик", „Здравен мениджмънт" (ОКС „бакалавър") и „Логопедия" е чрез конкурс по документи, на база на оценките от ДЗИ по биология и по български език и литература от дипломата за средно образование. При неположени държавни зрелостни изпити балообразуващи при класирането за оценките по биология и по български език и литература от курса на обучение от дипломата за средно образование.

-------------------------------------------------------------------------------

Кандидат-студентите за ОКС „магистър" по специалностите „Здравен мениджмънт", „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи" „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА", „Опазване и контрол на общественото здраве", „Оптометрист” " и „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи" участват в конкурс по документи на база среден успех от курса на обучение и среден успех от държавните изпити от дипломата за висше образование.

-------------------------------------------------------------------------------

Конспекти за изпитите, списъци на учебниците за подготовка и допълнителна информация за кандидатстването в МУ-Варна може да намерите в изданието „Справочник за прием на студенти за учебната 2020/2021 година". Информация за Справочника и сборниците за подготовка за изпитите може да намерите тук