Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Форма на кандидатстудентските изпити за учебната 2022/2023 год.


-----------------------------------------------------------------------------

За специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар" кандидат-студентите полагат писмени конкурсни изпити – по биология и по химия, с обща продължителност от четири часа. Ако кандидат-студентът е избрал да се яви на изпит само по единия от двата предмета (биология или химия), съответно на предварителна и/или редовна сесия, то продължителността на съответния изпит е два часа.

------------------------------------------------------------------------------


Конкурсен изпит по биология за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар"

 1. Конкурсният изпит по биология е писмен и представлява решаване на комбинация от тестови въпроси, съобразени с учебния материал, изучаван в СОУ по биология и здравно образование в 8, 9, 10, 11, 12 клас (задължителна и профилирана подготовка). Тестовите въпроси са от сборниците с тестови задачи за кандидатстудентски изпит по биология върху учебния материал за задължителна подготовка, изучаван в 8, 9 и 10 клас, издания на МУ-Варна, съответно 2014, 2015 и 2016 година.  Информация за сборниците* можете да откриете тук.
 2. Комбинацията съдържа въпроси с различна трудност, от пет различни типа:
 • Първият тип включва затворени въпроси с по 4 отговора, като верният е само един.
 •  Вторият тип включва затворени въпроси с комбинации от твърдения, като комбинацията с верни твърдения е само една.
 • Третият тип включва поредица от верни и неверни твърдения.
 • Четвъртият тип включва попълване на пропуснати термини в текст.
 • Петият тип включва отговор на кратък въпрос в обем, съобразен с обема на текста в указаните основни учебници за подготовка.     
     3. Въпросите се оценяват с точки в зависимост от тяхната големина и трудност. Общият брой точки се превръща в оценка.

Информация за програмата с темите за изпита по биология можете да видите тук, а тук можете да се запознаете с учебниците** и сборниците за подготовка.

* Посочените издания на сборници с тестови въпроси за кандидатстудентските изпити в МУ-Варна включват и материал, който понастоящем се изучава не само в първо гимназиално ниво, но и във втори гимназиален етап в рамките на профилиращия предмет „Биология и здравно образование".

** При подготовката за кандидатстудентските изпити за прием в МУ-Варна за учебната 2022/2023 година се препоръчва използването на учебници и учебни помагала по биология и здравно образование, издадени както преди 2017 г., така и тези, издадени в периода от 2017-2020 година, утвърдени със заповед на Министерството на образованието и науката за предучилищно и училищно образование, задължителна и профилирана подготовка. Очаква се издаването на още учебници за профилирана подготовка, утвърдени със заповед на Министерството на образованието и науката за предучилищно и училищно образование, които ще бъдат включени в препоръчителната литература за подготовката на кандидат-студентите.Конкурсен изпит по химия за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар"

Конкурсният изпит по Химия включва решаване на задача и тест върху материал, посочен в програмата за подготовка на кандидат-студентите,  съобразена с учебния материал, изучаван в СОУ по химия и опазване на околната среда в 8, 9, 10, 11, 12 клас (задължителна и профилирана подготовка).

Задачата е от „Сборник със задачи за кандидатстудентски изпит по химия„, издание на МУ-Варна, 2018 г. и се определя в деня на изпита чрез лотариен принцип от раздел „Неорганична химия" или от раздел „Органична химия". Решението на задачата трябва да е точно и добре обосновано, отговарящо на условията, посочени в задачата, а взаимодействията – представени с химични уравнения и необходимите обяснения.

Тестът включва въпроси от „Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия", издание на МУ- Варна, 2018 г. Въпросите са от разделите „Неорганична химия" и „Органична химия" и са два вида:

    1. Затворени въпроси с избор на един верен отговор.

   2. Отворени въпроси, на които кандидат-студентът трябва да представи кратки отговори. Представянето на отговорите трябва да бъде в обем, съобразен с учебното съдържание в препоръчаната литература.

Информация за сборниците* можете да откриете тук.

Информация за програмата за изпита по химия можете да видите тук, а тук можете да се запознаете с учебниците** и сборниците за подготовка.

* Посочените издания на сборници с тестови въпроси и задачи за кандидатстудентските изпити в МУ-Варна включват и материал, който понастоящем се изучава не само в първо гимназиално ниво, но и във втори гимназиален етап в рамките на профилиращия предмет „Химия и опазване на околната среда".

** При подготовката за кандидатстудентските изпити за прием в МУ-Варна за учебната 2022/2023 година се препоръчва използването на учебници и учебни помагала по химия и опазване на околната среда, издадени както преди 2017 г., така и тези, издадени в периода от 2017-2020 година, утвърдени със заповед на Министерството на образованието и науката за предучилищно и училищно образование, задължителна и профилирана подготовка. Очаква се издаването на още учебници за профилирана подготовка, утвърдени със заповед на Министерството на образованието и науката за предучилищно и училищно образование, които ще бъдат включени в препоръчителната литература за подготовката на кандидат-студентите.


-------------------------------------------------------------------------------

Кандидат-студентите за направление „Военен лекар" допълнително се явяват и на:

 • Изпит за физическа годност (провежда се във ВВМУ)
 • Писмен тест по английски език (провежда се във ВВМУ)
 • Медицинско освидетелстване на годността за обучение във ВВМУ (провежда се във МБАЛ-ВМА - Варна)
 • Психологична оценка (пригодност) за обучние във ВВМУ (провежда се във ВВМУ)

Вижте повече за изпитите тук.

-------------------------------------------------------------------------------

За специалностите „Медицинска сестра", „Акушерка", „Кинезитерапия", „Медицински лаборант", „Помощник-фармацевт", „Инспектор по обществено здраве", „Рехабилитатор", „Рентгенов лаборант" и „Медицински козметик" кандидат-студентите полагат писмен конкурсен изпит по биология. Времетраенето на изпита е 2 часа. Изпитът е тест и включва въпроси, съобразени с учебния материал, изучаван в СОУ по биология и здравно образование в 8, 9, 10, 11, 12 клас (задължителна и профилирана подготовка) Тестът включва въпроси, публикувани в Сборника с тестови задачи за кандидатстудентски изпит по биология за специалностите от МК-Варна, специалност „Акушерка" и специалност „Медицинска сестра", издание на МУ – Варна, 2017г.

Кандидат-студентите за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", които кандидатстват само за един от филиалите на МУ-Варна в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново, полагат конкурсния изпит тест по биология в съответния филиал. Кандидат-студентите, които кандидатстват за повече от един филиал или за специалности към МУ-Варна, полагат конкурсния изпит тест по биология в гр. Варна.

Предварителен конкурсен изпит тест по биология се провежда единствено за специалностите „Медицинска сестра и „Акушерка". Оценката от него не е балообразуваща при кандидатстване за други специалности.

-------------------------------------------------------------------------------


За специалността „Зъботехник" се провежда конкурсен изпит по моделиране с продължителност пет часа.

-------------------------------------------------------------------------------

За специалността „Управление на здравните грижи", ОКС „магистър", се кандидатства чрез конкурсен изпит: есе по зададена тема, свързана с дейността здравни грижи. 

-------------------------------------------------------------------------------

За специалността „Управление на здравните грижи", ОКС „бакалавър", се кандидатства чрез полагане на писмен и устен изпит по Социална медицина и здравен мениджмънт. Писменият изпит е с продължителност три часа и включва тест от 30 въпроса. Устният изпит включва: устен отговор на един въпрос от конспекта за подготовка и интервю с кандидата, относно вижданията му за професионална реализация. До устен изпит се допускат само кандидатите с оценка от писмения изпит най-малко „3.00".

--------------------------------------------------------------------------------

Приемът за специалностите „Медицински оптик“, „Здравен мениджмънт“ (ОКС „бакалавър“), „Логопедия“ и „Биомедицинска техника и технологии“ е чрез конкурс по документи на база оценките от ДЗИ по български език и литература и среден успех от дипломата за средно образование.

-------------------------------------------------------------------------------

Кандидат-студентите за ОКС „магистър" по специалностите „Здравен мениджмънт", „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи" „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА", „Опазване и контрол на общественото здраве", „Оптометрист”, „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи", „Клинична логопедия", „Козметология" и „Трансфер на технологии и иновации във фармацията" участват в конкурс по документи на база среден успех от курса на обучение и среден успех от държавните изпити от дипломата за висше образование.

-------------------------------------------------------------------------------

Конспекти за изпитите, списъци на учебниците за подготовка и допълнителна информация за кандидатстването в МУ-Варна може да намерите в изданието „Справочник за прием на студенти за учебната 2022/2023 година". Информация за Справочника и сборниците за подготовка за изпитите може да намерите тук