Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. Любомир Евстатиев Македонски, д.х.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 03.04.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:
 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.2. Химически науки
Специалност: „Неорганична химия"
Факултет Фармация
Първично структурно звено Катедра „Химия"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 95/ 29.11.2016 г.    
Кандидат: доц. Любомир Евстатиев Македонски, д.х.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-20/ 27.01.2017 г.Изготвя
Председател Доц. Румяна Цолева Черкезова, д.х.Становище
Външен член Чл.-кор. проф. Димитър Цалев, д.х.н.Рецензия
Външен член Проф. Димитър Русев Механджиев, д.х.н.Рецензия
Външен член Проф. Фани Тошева Рибарова, д.б.н.Рецензия
Вътрешен член Проф. Екатерина Николаева Жечева, д.х.н.Становище
Вътрешен член Проф. Красимир Иванов Иванов, д.т.н.Становище
Външен член Доц. Стефан Георгиев МаневСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Проф. Бистра Цанева Калчева, д.ф. 
Външен член Проф. Христомир Йорданов Христов, д.х.н.  
 Резюмета на научните трудове
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 10.05.2017 г. (сряда) от 13.00 ч. в Заседателна зала на Факултет „Фармация" към Медицински университет - Варна. ​ ​