Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Биляна Димитрова Божанина

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 21.09.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Ортопедия и травматология"  
Факултет  Медицина  
Първично структурно звеноКатедра „Ортопедия и травматология"  
Кандидат:д-р Биляна Димитрова Божанина
Тема на дисертационния труд: „Дюпюитренова контрактура. Перкутанна иглена апоневротомия и липографт"     
Научен ръководител:  Доц. д-р Руслан Попстефанов, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-295/01.08.2016 г.Изготвя
Председател Доц. д-р Руслан Асенов Попстефанов, д.м. - Катедра „Ортопедия и травматология", МУ - ВарнаСтановище
Външен член Доц. д-р Борис Иванов Матев, д.м. – УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев", гр. СофияРецензия
Външен член Проф. д-р Димитър Енчев Камбуров, д.м.н. - професор по ортопедия и травматология, гр. ВарнаРецензия
Външен член

 Проф. д-р Христо Димитров Георгиев, д.м.н. – Началник клиника УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев",

гр. София

Становище
Вътрешен член Доц. д-р Димитър Иванов Райков, д.м. - Ръководител Катедра „Ортопедия и травматология", МУ - ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Илко Тодоров Плачков, д.м. – УМБАЛ „Света Марина" – Варна, Катедра „Хирургически болести", УС по коремна  хирургия , МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Пламен Минчев Минчев, д.м. – Началник Център „Спешна травма" при ВМА-Варна 
Автореферат ​ ​
                                                 Заседанието на Научното жури ще се проведе на 07.10.2016 г. (петък)
                                                      от 12.30 ч. в III–та аудитория на Медицински университет – Варна.
  ​ ​