Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Дарина Найденова Христова, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 26.06.2015 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7. Медицина
Научна специалност: „Хигиена (хранене и диететика)"
Факултет: „Фармация"
Първично структурно звено: „Предклинични и клинични науки"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ. бр. 23/27.03.2015 г.
Кандидат:  Д-р Дарина Найденова Христова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-190/15.06.2015 г.Изготвя
Председател Доц. д-р Теодора Тодорова Димитрова, д.м. – Ръководител Катедра „Хигиена, МБС и епидемиология", при МУ-Варна Становище
Външен член Проф. д-р Стефка Пенева Петрова, д.м.н. – НЦОЗА, гр. София Рецензия
Вътрешен член Доц. д-р Клара Георгиева Докова, д.м. – Заместник-декан на Факултет „Обществено здравеопазване" при МУ-Варна Рецензия
Външен член Проф. д-р Божидар Георгиев Попов, д.м.н. – специалист по специалност „Хигиена", гр. София Становище
Външен член  Доц. д-р Иван Стефанов Златаров, д.м. – доцент по специалност „Хигиена", гр. Варна Становище
Вътрешен член Проф. Тодорка Игнатова Костадинова, д.и. - Заместник-ректор „Международно сътрудничество, акредитация и качество" при МУ-Варна Становище
Вътрешен член Доц. д-р Боряна Стоянова Кавалджиева, д.м. – Катедра „Хигиена, МБС и епидемиология" при МУ-Варна Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Проф. д-р Красимир Тихомиров Методиев, д.м.н. – Ръководител Катедра „Предклинични и клинични науки" при МУ-Варна 
Външен член Доц. д-р Александър Борисов Пенков, д.м. – Катедра „Хигиена" при МУ- София 
Резюмета на научните трудове ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 27.07.2015 г. (понеделник) от 10.00 часа

в зала „Докторантско училище" (III етаж) на МУ- Варна.

​ ​