Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Весела Иванчева Любенова

​​​

                                                          ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​

                                                                                                                                       Дата на публикуване: 09.09.2014 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:Офталмология
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Очни болести и зрителни науки"
Кандидат:д-р Весела Иванчева Любенова
Тема на дисертационния труд:" Сравнителен анализ на топографски и микроструктурни методики за оценка на роговицата в норма и патология"
Научни ръководители: Проф. д-р Христина Групчева, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-125/15.07.2014 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Христина Групчева, д.м.н. – Ръководител Катедра „Очни болести и зрителни науки", МУ – ВарнаСтановище
Външен член1.Проф. д-р Валентина Златева, д.м.н.Рецензия
Външен член2.Доц. д-р Георги Йорданов, д.м. – Медицински         факултет при Тракийски университет – Стара ЗагораРецензия
Външен член  3.Доц. д-р Виолета Чернодринска, д.м. – МУ – СофияСтановище
Вътрешен член  4.Доц. д-р Александра Живкова Сантева-Цукева, д.м. – Катедра „Нервни болести", МУ – ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Зорница Златарова-Ангелова, д.м. – Катедра „Очни болести и зрителни науки", МУ – Варна 
Външен членДоц. д-р Марин Атанасов, д.м. – МУ – Пловдив 
Автореферат
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 25.09.2014 г. (четвъртък) от 18.00 часа във Втора аудитория на МУ-Варна.