Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Миглена Илиева Балчева-Енева

                                                                     ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР"
   Дата на публикуване: 08.01.2015 г.
Област на висше образован​ие:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.2. Дентална медицина
Научна специалност:„Терапевтична стоматология "
ФакултетДентална медицина
Първично структурно звеноКатедра „Консервативно зъболечение и орална патология"
Кандидат:д-р Миглена Илиева Балчева-Енева
Тема на дисертационния труд:„Орален алергичен синдром като проява на хранителна алергия"
Научни ръководители: 

проф. д-р Ангелина Илиева Киселова-Янева, д.м.н.  

доц. д-р Георги Стоянов Николов, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖP-109-208/04.11.2014 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м. – Ръководител Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология", ФДМ, МУ-ВарнаСтановище
Външен членАкад. проф. д-р Богдан Николов Петрунов, д.м.н. – Консултант към НЦЗПБ - СофияРецензия
Външен членДоц. д-р Георги Христов Христов, д.м. – Катедра „Икономика на здравеопазването", ФОЗ, МУ-СофияРецензия
Вътрешен членПроф. д-р Ангелина Илиева Киселова-Янева, д.м.н. – професор към Катедра „Консервативно зъболечение и детска дентална медицина", МУ – Варна до 25.05.2012 гСтановище
Външен членДоц. д-р Илияна Любомирова Иванова, д.м. – Катедра „Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия", ФДМ, МУ-ПловдивСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Методи Захариев Абаджиев, д.м. – Ръководител Катедра "Протетична дентална медицина и ортодонтия", ФДМ, МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Христина Дянкова Михайлова, д.м. –Катедра "Образна и орална диагностика", ФДМ, МУ-София 
Автореферат
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 23.01.2015 г. (петък) в Аудитория „Доц. Димитър Клисаров" на ФДМ, МУ - Варна. ​ ​