Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Светлана Пенева Ангелова

​​

                                                          ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​​ ​
  Дата на публикуване: 07.01.2016 г.
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.4. Обществено здраве
Научна специалност:„Управление на здравните грижи"
ФакултетОбществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра „Здравни грижи"
Кандидат:Светлана Пенева Ангелова
Тема на дисертационния труд:„Сравнителен анализ на системите за отливане на работни модели и дефиниране на тяхната употреба, съобразно клиничните случаи"  
Научен ръководител:  Проф. д-р Соня Колева Тончева, д.м.
 Доц. д-р Методи Захариев Абаджиев, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-330/16.11.2015 г. Изготвя
Председател Проф. Соня Колева Тончева, д.м. – Директор Филиал Шумен към МУ-Варна Становище​
Външен член Проф. д-р Трифон Атанасов Михайлов, д.м.н. - Факултет „Дентална медицина" при МУ-Пловдив Рецензия
Вътрешен членДоц. д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. – Декан Факултет „Дентална медицина", Ръководител Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия и специална образна диагностика" при МУ – Варна Рецензия
Външен член Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. - Председател на НПО „Обществено здравеопазване 99", гр. ВарнаСтановище
Външен член Доц. д-р Недялка Илиева Кръстева, д.м. - Изпълнителен директор на Антидопингов център, гр. СофияСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Проф. д-р Стоянка Цвяткова Желева-Попова, д.м. – Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ – Варна 
Външен член Доц. д-р Гергана Георгиева Петрова, д.м. – Зам.-декан „Качесто и акредитация" при МУ – Пловдив                
Автореферат
​Заседанието на Научното жури ще се проведе на 22.01.2016 г. (петък) от 13.00 ч. в зала 106
на Медицински колеж - Варна. ​ ​​​