Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Дилян Петров Петров

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 06.11.2014 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Обща хирургия"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Обща и оперативна хирургия"
Кандидат:д-р Дилян Петров Петров
Тема на дисертационния труд:Съвременен подход в диагностиката и лечението на усложнената дивертикулоза на колона"
Научни ръководители: 

Проф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н.

Доц. д-р Веселин Петров Петров, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-175/10.10.2014 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. – Ректор на МУ – Варна, Катедра „Обща и оперативна хирургия", МУ – ВарнаСтановище
Външен член1. Проф. д-р Георги Тодоров Тодоров, д.м. - Началник Университетска Клиника „Хирургически болести" към Александровска болница – Втора хирургия, Ръководител Катедра „Хирургия" към МУ – СофияРецензия
Външен член2. Доц. д-р Красимир Стефанов Василев, д.м. - Клиника „Ендоскопска, ендокринна хирургия и колопроктология" при ВМА – СофияРецензия
Външен член3. Проф. д-р Тома Петров Пожарлиев, д.м.н. - Отделение по хирургия при МБАЛ „Доверие", гр. СофияСтановище
Външен член4. Акад. проф. д-р Дамян Николов Дамянов, д.м.н. - Началник Клиниката „Хирургия" при УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ", Ръководител на КЦГЕ, гр. СофияСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Радослав Стоянов Радев, д.м. – Декан Факултет „Медицина", Ръководител УС „Гръдна хирургия", МУ - Варна 
Външен членПроф. д-р Божидар Иванов Хаджиев, д.м.н. - Ръководител Катедра „Пропедевтика на хирургическите болести" при МУ – Пловдив, Началник Клиника „Обща и оперативна хирургия с колопроктология" към УМБАЛ „Св. Георги" – Пловдив 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 21.11.2014 г. от 13.00 ч. в аудитория „Проф. Вл. Иванов"
на МБАЛ „Св. Марина" – гр. Варна.
​ ​