Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Ева Георгиева Цонкова

                                                                            ПР​ИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 01.09.2016 г.
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Педиатрия"
Факултет  Медицина
Първично структурно звеноКатедра „Педиатрия"
Кандидат:д-р Ева Георгиева Цонкова
Тема на дисертационния труд: „Съвременен модел на презентация и оценка на нефролитиазата в детска възраст"   
Научни ръководители:  Проф. д-р Димитричка Дучева Близнакова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ  Р-109-230/ 24.06.2016 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Виолета Михова Йотова, д.м.н. - Катедра „Педиатрия", МУ -ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Мирослава Николова Бошева, д.м. – Катедра „Педиатрия и медицинска генетика" - МУ-Пловдив Рецензия
Външен член Проф. д-р Емилия Христова Георгиева, д.м. – Катедра „Здравни грижи" - МУ-София Рецензия
Външен член Проф.. д-р Тоньо Илиев Шмилев, д.м. – Катедра „Педиатрия и медицинска генетика" - МУ-ПловдивСтановище
Вътрешен член Проф. д-р Димитричка Дучева Близнакова, д.м. – Директор на Медицински колеж – Варна Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Проф. д-р Валентина Христова Маджова, д.м. – Ръководител Катедра „Обща медицина и клинична лаборатория" към МУ -Варна 
Външен член Доц. д-р Димитър Стефанов Карастатев, д.м. – Началник Клиника „Вътрешни болести" към МБАЛ „Св. Анна" – Варна  
Автореферат
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 26.09.2016 г. /понеделник/ от 12:00 ч.
в зала 501 на МБАЛ „Св. Марина" ЕАД – гр. Варна.    ​ ​