Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Пантелис Теофанис Димарас

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 29.06.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление:4.3. Биологически науки
Специалност:„Биохимия"
ФакултетФармация
Първично структурно звеноКатедра „Биохимия, молекулярна медицина и нутригеномика"
Кандидат:Пантелис Теофанис Димарас
Тема на дисертационния труд:„Проучване на мутации и експресия на гени, корелиращи с изявата на колоректален карцином"
Научен ръководител:  Проф. Диана Георгиева Иванова, д.б.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ

№ Р-109-212/13.06.2017 г.

№ Р-109-231/23.06.2017 г.

Изготвя
ПредседателПроф. Диана Георгиева Иванова, д.б.н. – Медицински университет – Варна, специалност „Биохимия"Становище
Външен членПроф. Татяна Иванова Влайкова, д.б. – Тракийски университет – Стара Загора, специалност „Биохимия"Рецензия
Вътрешен членДоц. Мария Атанасова Раданова, д.б. – Медицински университет – Варна, специалност „Молекулярна биология"Рецензия
Външен членДоц. Петя Павлова Иванова, д.б. – Институт по океанология „Фритьоф Нансен" към БАН, специалност „ГенетикаСтановище
Външен членДоц. Татяна Янкова Манолова, д.б. – дългогодишен преподавател в Медицински университет – Варна, специалност „Биохимия"Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. Йоана Димитрова Киселова-Кънева, д.б. – Медицински университет – Варна, специалност „Биохимия“
 
Външен членДоц. Анелия Веселинова Биволарска, д.б. - Медицински университет – Пловдив, специалност „Медицинска биохимия" 
Автореферат на български език ​ ​
Автореферат на английски език ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 14.07.2017 г. (петък) от 10.00 часа в Заседателна зала, ет. 2 на Факултет „Фармация" на МУ - Варна. ​ ​